Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 23 stycznia 2008 r.

Sprawa F-123/07

Chantal De Fays

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C. De Fays wnosi o stwierdzenie nieważności swojego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za 2005 r. oraz o zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z opóźnieniem w sporządzeniu tego sprawozdania oraz z uporczywym utrzymywaniem ocen w nim zawartych, nieadekwatnych do rzeczywistych wyników jej pracy.

Orzeczenie: Sprawa F‑123/07 De Fays przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja pokrywa koszty poniesione przez skarżącą w rozsądnych granicach. Komisja pokrywa własne koszty postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)