Language of document : ECLI:EU:F:2008:136

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 4 d.

Byla F‑126/07

Isabelle Van Beers

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Atestacijos procedūra –2006 m. atestacija – Neįrašymas į per pirminę atranką atrinktų pareigūnų sąrašą – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo I. Van Beers iš esmės prašo panaikinti 2007 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimą neleisti jai dalyvauti 2006 m. atestacijos procedūroje.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Atestacijos procedūra – Pirminė kandidatų atranka – Kriterijai – Institucijų diskrecija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis)

2.      Pareigūnai – Atestacijos procedūra – Pirminė kandidatų atranka – Kriterijai – Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų reikalavimas turėti tam tikrą minimalų padėjėjų pareigų grupės stažą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis, XIII priedo 1 straipsnis, 4 straipsnio h punktas ir 8 straipsnio 1 dalis)

1.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio formuluotės ir struktūros aiškiai matyti, kad juo pirminė kandidatų atranka susieta su dviejų rūšių kriterijais: pirma, keliamais pačiam kandidatui, t. y. jo metinėmis karjeros raidos ataskaitomis ir išsilavinimo bei pasirengimo lygiu, ir, antra, institucijos tarnybų poreikiais. Kiekviena institucija turi iš pradžių detalizuoti šiuos kriterijus bendrosiose įgyvendinimo nuostatose. Todėl institucija turi teisę, pirma, detalizuoti ir prireikus išsamiau paaiškinti patiems kandidatams keliamus kriterijus bei, antra, patikslinti savo „tarnybų poreikių“ sampratą, taip pat prireikus nustatyti būtent šiuos poreikius atitinkančius kriterijus, o naudodamasi turima vertinimo diskrecija ji gali taikyti šiuos kriterijus kartu su patiems kandidatams nustatytais kriterijais.

Taigi, Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio nepažeidžia institucija, kuri priima bendrąsias įgyvendinimo nuostatas ir jose numato, pirma, minimalaus tam tikro padėjėjų pareigų grupės mažiausio lygio tarnybos stažo, susieto su atitinkamo pareigūno išsilavinimo ir pasirengimo lygiu, sąlygą ir, antra, reikalavimą, kad trijose iš penkių paskutinių vertinimo ataskaitų būtų nurodyta, jog pareigūnas galėtų vykdyti administratoriaus pareigas, nes šiomis dviem sąlygomis tik paaiškinamas Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio turinys ir visų pirma jame minimi „tarnybų poreikiai“ pasinaudojant teisės aktų leidėjo palikta pastarosios sąvokos aiškinimo laisve.

(žr. 35–38, 41 ir 43 punktus)

2.      Per atestacijos procedūrą institucijai atsisakius konkrečiai vertinti pareigūno profesinę patirtį, įgytą einant C kategorijos pareigas ir faktiškai vykdant buvusioms A ir B kategorijoms priskiriamas užduotis, nepažeidžiami vienodo vertinimo, gero administravimo ir karjeros principai. Dėl vienodo vertinimo principo reikia pažymėti, kad neatsižvelgimas į šią patirtį grindžiamas objektyviu nepriklausymo buvusiai B kategorijai kriterijumi, o skirstymas į kategorijas pagal savo esmę nėra diskriminacinis dėl siekiamų tikslų, taigi dėl to institucijai negalima priekaištauti net jei toks skirstymas pareigūnui lemia tam tikrus atsitiktinius nepatogumus. Dėl gero administravimo principo reikia pažymėti, kad jo laikomasi, jei atitinkama institucija, pirma, iš anksto apibrėžia sąlygas, kuriomis bus grindžiama kandidatų pirminė atranka, ir, antra, šias sąlygas nuosekliai taiko, todėl tuo atveju, kai vienas iš kandidatų netenkina minėtos sąlygos turėti tam tikros kategorijos tarnybos stažą, negalima priekaištauti institucijai, kad ji neatsižvelgė į jo patirtį, įgytą einant C kategorijos pareigas. Dėl tų pačių priežasčių taip pat reikia atmesti teisės į karjeros principą pažeidimą.

Galiausiai pareigūnas, į kurio patirtį, įgytą einant C kategorijos pareigas, neatsižvelgiama suteikiant teisę dalyvauti atestacijos procedūroje, negali remtis teisėtų lūkesčių principo pažeidimu, grindžiamu tuo, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnyje nenumatytas formalus minimalaus tam tikros minimalios kategorijos pareigų ar jų grupės lygio tarnybos stažo kriterijus, nes institucija, turėdama pakankamai galių vertinti jos tarnybų interesus, turi teisę nustatyti padėjėjų grupės pareigų tam tikro lygio tarnybos minimalaus stažo sąlygą, arba tuo, kad jo vertinimo ataskaitose vadovas nurodė, jog, atsižvelgiant į pareigūno nuopelnus, jam greitai turėtų būti suteikta galimybė vykdyti administratoriaus pareigas, nes ši informacija negali būti laikoma institucijos tiksliais ir besąlyginiais patikinimais, kadangi atitinkamas vadovas nėra už atestacijos procedūros įgyvendinimą atsakinga tarnyba.

(žr. 63, 68, 69, 71, 72 ir 76–79 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1980 m. spalio 16 d. Sprendimo Hochstrass prieš Teisingumo Teismą, 147/79, Rink. p. 3005, 14 punktas.