Language of document : ECLI:EU:F:2008:136

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 4. novembra 2008

Vec F‑126/07

Isabelle Van Beers

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Certifikačný postup – Obdobie roka 2006 – Nezapísanie do zoznamu predbežne vybraných úradníkov – Článok 45a služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Van Beers navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie z 29. marca 2007 týkajúce sa zamietnutia jej prihlášky na certifikačný postup v roku 2006

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Certifikačný postup – Predbežný výber uchádzačov – Kritériá – Voľná úvaha inštitúcií

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45a)

2.      Úradníci – Certifikačný postup – Predbežný výber uchádzačov – Kritériá – Všeobecné vykonávacie ustanovenia vyžadujúce určitý počet odpracovaných rokov minimálne v platovej triede vo funkčnej skupine asistenti

[Služobný poriadok úradníkov, článok 45a; príloha XIII článok 1, príloha XIII článok 4 písm. h) a príloha XIII článok 8 ods. 1]

1.      Zo znenia a štruktúry článku 45a jednoznačne vyplýva, že predbežný výber uchádzačov o certifikáciu závisí od dvoch kategórií kritérií, ktoré sa jednak vzťahujú na samotného uchádzača, konkrétne ide o ročné hodnotiace správy o jeho služobnom postupe a úroveň jeho vzdelania a odbornej prípravy, jednak na potreby služby. Každej inštitúcii prináleží vopred spresniť tieto kritéria prijatím všeobecných vykonávacích ustanovení. Inštitúcia má preto právo najprv prípadne podrobnejšie spresniť kritéria vzťahujúce sa na samotných uchádzačov a potom bližšie určiť význam, ktorý zamýšľa dať „potrebám služby“ tým, že zavedie kritéria, ktorých cieľom je konkrétne naplnenie týchto potrieb s možnosťou, v rámci výkonu voľnej úvahy, spojiť ich s kritériami, ktoré sa vzťahujú na samotných uchádzačov.

Inštitúcia teda neporušuje článok 45a služobného poriadku, keď prijme všeobecné vykonávacie ustanovenia, ktoré stanovujú jednak podmienku minimálneho počtu odpracovaných rokov minimálne v určitej platovej triede funkčnej skupiny asistenti a ten sa môže líšiť v závislosti od úrovne všeobecného a odborného vzdelania úradníka, a jednak vyžadujú, že sa úradníkovi v posledných troch z piatich hodnotiacich správ dosvedčuje, že má potenciál potrebný na výkon funkcie administrátora, tieto dve podmienky iba ujasňujú obsah článku 45a služobného poriadku, najmä pokiaľ ide o „potreby služby“ využitím rozhodovacieho priestoru, ktorý ponechal normotvorca vzhľadom na posledný uvedený výraz.

(pozri body 35 – 38, 41 a 43)

2.      V rámci certifikačného postupu skutočnosť, že inštitúcia odmietne vykonať konkrétne posúdenie odbornej praxe úradníka bývalej kategórie C, ktorý v skutočnosti plnil úlohy zodpovedajúce kategórii A alebo B, neporušuje zásady rovnosti zaobchádzania, riadnej správy vecí verejných a práva na služobný postup. V súvislosti so zásadou rovnosti zaobchádzania sa nezohľadnenie tejto praxe zakladá na objektívnom kritériu nezaradenia do bývalej kategórie B a takáto, v zásade nediskriminujúca kategorizácia sa vzhľadom na cieľ, ktorý sleduje, nemôže inštitúcii vytýkať, a to ani v prípade, ak by z nej pre úradníka vyplývali určité nevýhody. Pokiaľ ide o zásadu riadnej správy vecí verejných, je dodržaná, ak dotknutá inštitúcia jednak vopred stanoví podmienky, na ktorých je založený predbežný výber uchádzačov a jednak ich presne uplatní takým spôsobom, že ak uchádzač nespĺňa podmienku vzhľadom na odpracované roky v určitej kategórii, nemožno inštitúcii vytýkať, že nezohľadnila prax, ktorú uchádzač nadobudol v bývalej kategórii C. Porušenie zásady práva na služobný postup treba odmietnuť z rovnakých dôvodov.

Napokon sa úradník, ktorého prax nadobudnutá v kategórii C sa na účely prístupu k certifikačnému postupu nezohľadnila, nemôže odvolávať na porušenie zásady legitímnej dôvery, a to ani z dôvodu, že kritérium formálne odpracovaných rokov v kategórii alebo prinajmenšom v určitej platovej triede funkčnej skupiny nepatrí do kritérií uvedených v článku 45a služobného poriadku, keďže inštitúcia má na základe jej dostatočnej miery voľnej úvahy vzhľadom na potreby služby právo určiť podmienku založenú na minimálnom počte odpracovaných rokov v určitej platovej triede funkčnej skupiny asistenti, ani tým, že sa oprie o skutočnosť, že jeho nadriadený v hodnotiacich správach uviedol, že so zreteľom na jeho zásluhy by mal mať rýchly prístup k funkcii administrátora, keďže tieto údaje nepredstavujú konkrétne a nepodmienené uistenia zo strany inštitúcie, lebo tento nadriadený nie je príslušný na vykonanie certifikačného postupu.

(pozri body 63, 68, 69, 71, 72 a 76 – 79)

Odkaz:

Súdny dvor: 16. októbra 1980, Hochstrass/Súdny dvor, 147/79, Zb. s. 3005, bod 14