Language of document :

2020 m. lapkričio 18 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CS / Eurowings GmbH

(Byla C-613/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Salzburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: CS

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar profesinės sąjungos inicijuotas oro vežėjo darbuotojų streikas, kuriuo siekiama, kad būtų patenkinti su darbo užmokesčiu ir (arba) socialinio draudimo teisėmis susiję reikalavimai, gali būti laikomas „ypatinga aplinkybe“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

2.    Ar taip yra bent jau tuo atveju, kai:

a) patronuojamosios bendrovės darbuotojai solidarizuojasi raginami streikuoti prieš patronuojančiąją bendrovę (Lufthansa AG) tam, kad palaikytų profesinės sąjungos keliamus patronuojančiosios bendrovės keleivių salono įgulos reikalavimus, ir

b) ypač jeigu streikas patronuojamojoje bendrovėje po patronuojančiojoje bendrovėje pasiekto susitarimo tampa „savarankiškas“, kai profesinė sąjunga dėl neaiškių priežasčių streiko nenutraukia, jį netgi pratęsia, o patronuojamosios bendrovės keleivių salono įgula į tokį raginimą atsiliepia?

3.    Ar tam, kad būtų įrodyta ypatinga aplinkybė, pakanka skrydį vykdančio oro vežėjo teiginio, jog profesinė sąjunga, nepaisydama to, kad patronuojančioji bendrovė patenkino reikalavimus, tęsė streiką be pagrindo ir galiausiai net pratęsė jo trukmę, ir kam tenka prisiimti riziką tuo atveju, jei faktinės bylos aplinkybės šiuo klausimu liko neaiškios?

4.    Ar streikas atsakovės patronuojamojoje bendrovėje, apie kurį buvo paskelbta 2019 m. spalio 18 d. ir kuris turėjo vykti 2019 m. spalio 20 d. nuo 5.00 val. iki 11.00 val., bet galiausiai 2019 m. spalio 20 d. 5.30 val. spontaniškai buvo pratęstas iki 24.00 val., gali būti laikomas realiai nebekontroliuojama aplinkybe?

5.    Ar tokios priemonės, kaip alternatyvaus skrydžių tvarkaraščio parengimas ir skrydžių, kurių vykdymui nepakako turimos keleivių salono įgulos, pakeitimas kitų vežėjų vykdomais užsakomaisiais skrydžiais, ypatingą dėmesį skiriant sausumos keliais nepasiekiamoms paskirties vietoms ir atskiriant skrydžius Vokietijos vidaus maršrutais nuo skrydžių Europos vidaus maršrutais, laikytinos situaciją atitinkančiomis priemonėmis, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad iš 712 skrydžių, kurie turėjo būti vykdomi tą dieną, turėjo būti atšaukti tik 158 skrydžiai?

6.    Kokie reikalavimai taikytini skrydį vykdančio oro vežėjo pareigai įrodyti, kad buvo imtasi visų techniniu ir ekonominiu požiūriu įvykdytinų pagrįstų priemonių?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).