Language of document :

Vispārējās tiesas priekšsēdētaja 2021. gada 12. jūlija rīkojums – Jalkh/Parlaments

(Lieta T-230/21 R)

(Pagaidu noregulējums – Institucionālās tiesības – Eiropas Parlamenta deputāts – Privilēģijas un imunitāte – Parlamentārās imunitātes atcelšana – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamības neesamība)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francija) (pārstāvis : F. Wagner, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji : N. Lorenz un A.-M. Dumbrăvan)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 278. pantu un ar ko tiek lūgts apturēt Parlamenta 2021. gada 25. marta Lēmuma P9_TA(2021)0092 par pieteikumu [2020/2110(IMM)] atcelt prasītāja imunitāti piemērošanu.

Rezolutīvā daļa

Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt.

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________