Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht van 12 juli 2021 – Jalkh/Parlement

(Zaak T-230/21 R)

(„Kort geding – Institutioneel recht – Lid van het Europees Parlement – Voorrechten en immuniteiten – Opheffing van de parlementaire immuniteit – Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Frankrijk) (vertegenwoordiger: F. Wagner, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: N. Lorenz en A.-M. Dumbrăvan, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 278 VWEU strekkende tot opschorting van de tenuitvoerlegging van besluit P9_TA(2021)0092 van het Parlement van 25 maart 2021 betreffende het verzoek tot opheffing van verzoekers immuniteit [2020/2110(IMM)]

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________