Language of document :

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2021 – Jalkh/Parlament

(vec T-230/21 R)

(„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Inštitucionálne právo – Člen Európskeho parlamentu – Výsady a imunity – Odňatie parlamentnej imunity – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francúzsko) (v zastúpení: F. Wagner, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: N. Lorenz a A.-M. Dumbrăvan, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 278 ZFEÚ na odklad výkonu rozhodnutia Parlamentu P9_TA(2021)0092 z 25. marca 2021 týkajúceho sa návrhu na odňatie imunity žalobcu [2020/2110(IMM)]

Výrok

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne neskôr.

____________