Language of document : ECLI:EU:T:2021:426





Определение на председателя на Общия съд от 12 юли 2021 г. —
Jalkh/Парламент

(Дело T230/21 R)

„Обезпечително производство — Институционално право — Член на Европейския парламент — Привилегии и имунитети — Отнемане на парламентарния имунитет — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност“

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 13, 16 и 17)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Доказване в тежест на страната, която иска постановяване на временната мярка

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 20 и 21)

3.      Обезпечително производство — Условия за допустимост — Молба — Изисквания за форма — Излагане на основанията, които на пръв поглед обосновават необходимостта от постановяване на поисканите мерки — Общо препращане към други документи — Недопустимост

(член 278 ДФЕС; член 156, параграфи 4 и 5 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 27, 29 и 30)

4.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Решение на Европейския парламент за снемане на имунитета на депутат — Липса на засягане на правото на свободно изпълняване на парламентарния мандат и доброто функциониране на Парламента — Липса на неотложност

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 31—33)

5.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Вземане предвид на явната незаконосъобразност на оспорвания акт — Тежест на доказване

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 34—36)

Предмет

Искане на основание член 278 ДФЕС за спиране на изпълнението на Решение P9_TA(2021)0092 на Парламента от 25 март 2021 г. за снемането на имунитета на жалбоподателя (2020/2110(IMM)

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.