Language of document :

Žaloba podaná dne 18. května 2007 - Tzirani v. Komise

(Věc F-46/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marie Tzirani (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 30. srpna 2006, kterým byl p. X jmenován na místo ředitele Ředitelství "Služební řád: politika, správa a poradenství" Generálního ředitelství pro "personál a administrativu", a kterým tak byla zamítnuta přihláška žalobkyně na totéž pracovní místo;

uložit žalované povinnost zaplatit z titulu odškodnění za majetkovou a nemajetkovou újmu a poškození služebního postupu žalobkyně částku ve výši 25.000 eur včetně úroků ve výši 7 % ročně ode dne 29. listopadu 2006, tj. od data podání stížnosti;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně poté, co požadovala a dosáhla v rámci věci T-45/041 zrušení rozhodnutí Komise ze dne 21. ledna 2003, kterým byl p. X jmenován na výše uvedené pracovní místo, napadá legitimitu řízení, v rámci něhož v návaznosti na toto zrušení Komise jmenovala opětovně tutéž osobu na dotčené pracovní místo.

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává nejprve porušení článku 233 ES, neboť Komise nepřijala opatření nezbytná ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně. Žalobkyně se totiž domnívá, že řízení nemělo být opětovně zahájeno až v konečném stádiu pohovoru s komisařem, nýbrž ve fázi přezkumu, zda uchazeči splňují kritéria uvedená v oznámení o volném pracovním místě.

Žalobkyně krom toho uplatňuje porušení článků 7, 14, 29 a 45 služebního řádu úředníků Evropských společenství, porušení několika obecných právních zásad, jakož i existenci zneužití pravomoci.

____________

1 - Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 4. července 2006, Tzirani v. Komise (dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).