Language of document :

Sag anlagt den 18. maj 2007 - Tzirani mod Kommissionen

(Sag F-46/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 30. august 2006 om at genudnævne X til stillingen som direktør for direktoratet "Vedtægt: politik, forvaltning og rådgivning" i Generaldirektoratet "Personale og Administration" og dermed om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning om denne stilling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade samt den skade, der er påført hans karriere, på 25 000 EUR med tillæg af rente på 7% pro anno fra den 29. november 2006, datoen for klagens indgivelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Efter at sagsøgeren har fået medhold i sin påstand i sag T-45/04 1 om annullation af Kommissionens afgørelse af 21. januar 2003 om at udnævne X til ovennævnte stilling, anfægter han i nærværende sag lovligheden af den procedure, hvorved Kommissionen efter nævnte annullation genudnævnte den samme person til den omhandlede stilling.

Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet indledningsvis gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 233 EF, idet Kommissionen ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af den af Retten i Første Instans afsagte dom. Ifølge sagsøgeren burde proceduren have været genåbnet allerede på det stadium, hvor der foretages undersøgelse af, om ansøgerne opfylder de kriterier, der er opstillet i meddelelsen om den ledige stilling, og ikke først på det sidste stadium, hvor samtalen med kommissæren finder sted.

Sagsøgeren gør i øvrigt gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 7, 14, 29 og 45 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, at flere almindelige retsprincipper ikke er blevet overholdt, og at der er sket magtfordrejning.

____________

1 - Dom afsagt af Retten i Første Instans den 4.7.2006, Tzirani mod Kommissionen (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).