Language of document :

18. mail 2007 esitatud hagi - Tzirani versus komisjon

(Kohtuasi F-46/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tzirani Marie Tzirani (Bruxelles, Belgique) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 30. mai 2006. aasta otsus X-i ümbernimetamise kohta "Personali ja halduse" peadirektoraadi "Personalieeskirjad: poliitika, haldamine ja nõustamine" direktoraadi direktori ametikohale ja samale ametikohale hageja kandidatuuri tagasilükkamise kohta;

mõista kostjalt välja moraalse ja materiaalse kahju ning teenistuskäigu olulise rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamiseks 25 000 eurot koos intressidega 7% aastas, mida arvestatakse alates kaebuse esitamisest 29. novembril 2006;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, pärast komisjoni 21. jaanuari 2003. aasta otsuse X-i nimetamise kohta eespool viidatud ametikohale tühistamise nõude rahuldamist kohtuasjas T-45/041, vaidlustab menetluse seaduslikkuse, mille kohaselt nimetas komisjon pärast otsuse tühistamist sama isiku kõnesolevale ametikohale.

Oma hagi toetuseks väidab hageja eelkõige, et on rikutud EÜ artiklit 233 osas, milles komisjon jättis võtmata vajalikud meetmed Esimese Astme Kohtu otsuse täitmiseks. Hageja väite kohaselt oleks tulnud menetlus algatada mitte alles volinikuga peetava intervjuu lõppstaadiumis, vaid juba kandidaatide kõlbulikkuse hindamise staadiumis, lähtudes vaba ametikoha teates toodud kriteeriumitest.

Lisaks väidab hageja, et on rikutud Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikleid 7, 14, 29 ja 45, ei ole järgitud mitut õiguse üldpõhimõtet ja on kuritarvitatud võimu.

____________

1 - Esimese Astme Kohtu 4. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-45/04: Tzirani vs. Komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata).