Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2007 r. - Tzirani przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie Tzirani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Komisję w dniu 30 sierpnia 2006 r. o ponownym powołaniu pana X na stanowisko dyrektora w Dyrekcji "Regulamin pracowniczy: polityka, zarządzanie i doradztwo" Dyrekcji Generalnej "Personel i administracja", a tym samym o odrzuceniu kandydatury skarżącej na to stanowisko;

obciążenie strony pozwanej zapłatą, tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia oraz naruszenia kariery zawodowej skarżącej, kwoty 25 000 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 7% w stosunku rocznym od dnia 29 listopada 2006 r., tj. daty złożenia zażalenia;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, po tym jak zażądała w ramach sprawy T-45/04 1 stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 2003 r. o powołaniu pana X. na ww. stanowisko i je uzyskała, kwestionuje obecnie zgodność z prawem procedury, na podstawie której w wyniku tego unieważnienia Komisja ponownie powołała tę samą osobę na to samo stanowisko.

W uzasadnieniu swojej skargi, skarżąca podnosi najpierw naruszenie art. 233 WE, w zakresie w jakim Komisja nie podjęła koniecznych działań celem wykonania wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Według skarżącej procedura powinna była być ponownie otwarta nie tylko na etapie końcowym rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją, ale już na etapie badania kwalifikowalności kandydatów zważywszy na kryteria ustalone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Skarżąca podnosi ponadto naruszenie art. 7, 14, 29 i 45 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, naruszenie wielu zasad ogólnych prawa, jak również istnienie nadużycia władzy.

____________

1 - Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie Tzirani przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowany w Zbiorze).