Language of document :

Žaloba podaná 18. mája 2007 - Tzirani/Komisia

(vec F-46/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie Tzirani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 30. augusta 2006 o opätovnom vymenovaní pána X na miesto riaditeľa riaditeľstva "Služobný poriadok: politika, riadenie a poradenstvo" generálneho riaditeľstva "Personál a správa", ako aj rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry žalobkyne na toto miesto,

zaviazať žalovanú na náhradu škody za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu a narušenie služobného postupu žalobkyne vo výške 25 000 eur, vrátane 7 %-ného ročného úroku od 29. novembra 2006, dátumu podania sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, po tom ako podala návrh a dosiahla zrušenie rozhodnutia Komisie z 21. januára 2003 vo veci T-45/041 o vymenovaní pána X na uvedené miesto, namieta zákonnosť postupu, ktorým následne po tomto zrušení, Komisia vymenovala tú istú osobu na uvedené miesto.

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa najskôr uvádza, že došlo k porušeniu článku 233 ES tým, že Komisia neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa. Podľa žalobkyne, výberové konanie malo byť znovu otvorené nielen v poslednej etape rozhovoru s komisárom, ale už v etape preskúmania prípustnosti kandidátov z hľadiska splnenia kritérií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Žalobkyňa ďalej uvádza porušenie článkov 7, 14, 29 a 45 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, nerešpektovanie viacerých základných právnych zásad, ako aj zneužitie právomoci.

____________

1 - Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. júla 2006, Tzirani/Komisia, zatiaľ neuverejnený v Zbierke.