Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

25. november 2008

Kohtuasi F‑50/07

Valentina Hristova

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Töölevõtmine – Avalik konkurss – Vastuvõtutingimused – Kandidatuuri tagasilükkamine – Põhjendamine – Diplomid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega V. Hristova palub esiteks tühistada konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni otsus mitte lubada teda nimetatud konkursi katsetele ning teiseks mõista komisjonilt välja hüvitis väidetavalt tekitatud kahju hüvitamiseks.

Otsus: Tühistada avaliku konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni otsus mitte lubada hagejat nimetatud konkursi katsetele. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Katsetele mittelubamine

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik)

2.      Ametnikud – Institutsioonide lepinguväline vastutus – Tingimused – Õigusvastasus – Kahju – Põhjuslik seos

1.      Ametniku huve kahjustava otsuse põhjendamise kohustuse eesmärk on ühelt poolt pakkuda huvitatud isikule vajalik selgitus võimaldamaks isikul hinnata otsuse põhjendatust ning teiselt poolt teha võimalikuks otsuse kohtulik kontroll. Mis puudutab konkreetselt konkursile mittelubamise otsuseid, siis konkursikomisjon peab täpselt märkima konkursiteate tingimused, mida kandidaat nende arvates ei täitnud.

(vt punkt 22)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. juuni 1984, kohtuasi 69/83: Lux vs. kontrollikoda (EKL 1984, lk 2447, punkt 36).

Esimese Astme Kohus: 21. mai 1992, kohtuasi T‑55/91: Fascilla vs. parlament (EKL 1992, lk II‑1757, punkt 32); 25. märts 2004, kohtuasi T‑145/02: Petrich vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑101 ja II‑447, punkt 54); 5. aprill 2005, kohtuasi T‑376/03: Hendrickx vs. nõukogu (EKL AT 2005, lk I‑A‑83 ja II‑379, punkt 68).

2.      Ühenduse lepinguväline vastutus eeldab seda, et täidetud on tingimused, mis puudutavad ühenduse institutsioonidele etteheidetava käitumise õigusvastasust, väidetava kahju olemasolu ning põhjusliku seose olemasolu käitumise ja väidetava kahju vahel.

Niisuguse seose olemasolu tõdemiseks on põhimõtteliselt vaja, et oleks tõendatud otsene ja kindel põhjuse ja tagajärje seos ühenduse asjaomase institutsiooni õigusvastase teo ja väidetava kahju vahel.

Konkursi eripära arvestades on põhjuslik seos tõendatud kindlasti siis, kui ühenduse institutsiooni õigusvastase teo kindlaks tagajärjeks saab pidada mitte tingimata seda, et isikut ei ole määratud ametikohale – sest asjaomane isik ei suuda kunagi tõendada, et tal olnuks sellele õigus –, vaid seda, et isik on jäänud ilma ka tõsisest võimalusest sellele ametikohale nimetamiseks, mille tõttu ta on kandnud varalist kahju sissetuleku kaotamise kujul.

(vt punktid 38, 40 ja 41)

Viited:

Euroopa Kohus: 16. detsember 1987, kohtuasi 111/86: Delauche vs. komisjon (EKL 1987, lk 5345, punkt 30).

Esimese Astme Kohus: 9. veebruar 1994, kohtuasi T‑3/92: Latham vs. komisjon (EKL AT 1994, lk I‑A‑23 ja II‑83, punkt 63); 15. veebruar 1996, kohtuasi T‑589/93: Ryan-Sheridan vs. Dublini fond (EKL AT 1996, lk I‑A‑27 ja II‑77, punkt 141); 5. oktoober 2004, kohtuasi T‑45/01: Sanders jt vs. komisjon (EKL 2004, lk II‑3315, punktid 149 ja 150); 12. september 2007, kohtuasi T‑250/04: Combescot vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑2‑0000 ja II‑A‑2‑0000, punktid 95 ja 96).

Avaliku Teenistuse Kohus: 22. oktoober 2008, kohtuasi F‑46/07: Tzirani vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 215).