Language of document : ECLI:EU:T:2019:354

BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. gegužės 23 d.(*)

„Konkurencija – Koncentracija – Nyderlandų televizijos paslaugų ir telekomunikacijų paslaugų rinka – Veiklą vykdanti bendra įmonė – Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu – Įsipareigojimai – Atitinkama rinka – Vertikalus poveikis – Akivaizdi vertinimo klaida – Pareiga motyvuoti“

Byloje T‑370/17

KPN BV, įsteigta Hagoje (Nyderlandai), atstovaujama advokatų P. van Ginneken ir G. Béquet,

ieškovė,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski ir F. van Schaik,

atsakovę,

palaikomą

VodafoneZiggo Group Holding BV, įsteigtos Amsterdame (Nyderlandai),

Vodafone Group plc, įsteigtos Niuberyje (Jungtinė Karalystė),

ir

Liberty Global Europe Holding BV, įsteigtos Amsterdame,

atstovaujamų advokatų W. Knibbeler, E. Raedts ir A. Pliego Selie,

įstojusių į bylą šalių,

dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimą C(2016) 5165 final, kuriuo koncentracija, kurią vykdydamos Vodafone Group ir Liberty Global Europe Holding siekia įgyti veiklą vykdančios bendros įmonės bendrą kontrolę, pripažinta suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu (byla COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV)

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. M. Collins (pranešėjas), teisėjai M. Kancheva ir R. Barents,

posėdžio sekretorė N. Schall, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

 Aptariami subjektai

1        Ieškovė KPN BV veikia kabelinių tinklų, kuriais teikiamos televizijos, plačiajuosčio ryšio interneto, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telekomunikacijų paslaugos, sektoriuje.

2        Vodafone Group plc yra tarptautinė telekomunikacijų grupė, veikianti mobiliojo ryšio telekomunikacijų paslaugų rinkoje Nyderlanduose per Vodafone Libertel BV (toliau – Vodafone). Be to, Vodafone taip pat veikia televizijos, plačiajuosčio ryšio interneto ir fiksuotosios telefonijos rinkoje, naudodamasi ieškovės tinklais.

3        Liberty Global Europe Holding BV (toliau – Liberty Global), kuri priklauso tarptautinei grupei Liberty Global plc, yra tarptautinė kabelinio tinklo operatorė, valdanti ir eksploatuojanti kabelinius tinklus, kuriais teikiamos televizijos, plačiajuosčio ryšio interneto ir fiksuotosios telefonijos paslaugos Nyderlanduose. Ji taip pat teikia mobiliojo ryšio telekomunikacijų paslaugas fiksuotojo ryšio klientams, naudodamasi Vodafone tinklu.

 Administracinė procedūra

4        2016 m. birželio 14 d. Vodafone ir Liberty Global (toliau – pranešančiosios šalys), remdamosi 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 40) 4 straipsnio 1 dalimi, pranešė Europos Komisijai apie koncentracijos projektą dėl naujai steigiamos veiklą vykdančios bendros įmonės, į kurią pranešančiosios šalys perkeltų Nyderlanduose vykdomą komercinę veiklą, bendros kontrolės įgijimo. Po koncentracijos kiekvienai pranešančiajai šaliai priklausytų po 50 % bendros įmonės akcijų, jos turėtų vienodas balsavimo teises ir vienodas teises skirti stebėtojų tarybos pirmininkus.

5        Kad išsklaidytų per pradinį tyrimo etapą Komisijos nurodytas rimtas abejones, 2016 m. liepos 12 d. pranešančiosios šalys pasiūlė įsipareigojimus pagal Reglamento Nr. 139/2004 6 straipsnio 2 dalį.

6        Dėl šių pirminių įsipareigojimų Komisija surengė rinkos konsultaciją. Atsižvelgdamos į tos konsultacijos rezultatus ir Komisijos atliktą siūlomų įsipareigojimų analizę 2016 m. liepos 26 d. pranešančiosios šalys pasiūlė galutinius įsipareigojimus.

 Ginčijamas sprendimas

7        2016 m. rugpjūčio 3 d. Komisija priėmė Sprendimą C(2016) 5165 final, juo koncentracija, kurią vykdydamos Vodafone ir Liberty Global siekia įgyti veiklą vykdančios bendros įmonės bendrą kontrolę, pripažinta suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu (byla COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV, toliau – ginčijamas sprendimas).

 Atitinkamų rinkų apibrėžimas

8        Remiantis ginčijamu sprendimu, numatomas sandoris suvienytų pranešančiųjų šalių veiklą Nyderlanduose. Remiantis tuo sprendimu darytina išvada, kad Komisija nusprendė, jog dėl numatomo sandorio tam tikra šalių veikla tam tikrame skaičiuje rinkų visoje televizijos turinio paskirstymo grandinėje ir teikiant telekomunikacijų paslaugas (fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefonijos ir plačiajuosčio interneto ryšio) Nyderlanduose sutaps horizontaliai ir sukurs vertikalius santykius.

9        Apibrėždama atitinkamas rinkas, kiek tai susiję su televizijos paslaugomis susijusiomis rinkomis, Komisija nustatė tokius rinkų skirtumus, kurie visi geografiškai laikomi nacionaliniais:

–        licencijų suteikimo ir teisių transliuoti televizijos turinį įsigijimo rinka,

–        televizijos kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninė rinka,

–        televizijos paslaugų tiekimo mažmeninė rinka.

10      Pirma, dėl licencijų suteikimo ir teisių transliuoti televizijos turinį įsigijimo rinkos Komisija nusprendė, kad joje gali atsirasti papildomi segmentai, t. y. nekoduotos televizijos teisės ir mokamos televizijos teisės, linijinio ir nelinijinio televizijos transliavimo teisės, taip pat segmentai pagal eksploatacijos langus, premium ir ne premium turinį, pagal turinio rūšį, t. y. filmai, sportas ir pan.

11      Antra, dėl televizijos kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninės rinkos Komisija taip pat nusprendė, kad joje gali atsirasti papildomų segmentų, nekoduotų ir mokamų televizijos kanalų, pagrindinių ir premium mokamų televizijos kanalų, mokamų premium televizijos kino kanalų ir mokamų premium televizijos sporto kanalų, o tai dar priklausytų nuo paskirstymo infrastruktūros. Tačiau dėl kitų segmentų, būtent dėl mokamų premium televizijos kino ir sporto kanalų segmento, Komisija nusprendė, kad klausimas, ar rinka turi būti dar labiau segmentuota, gali likti neišspręstas, nes numatomas sandoris nekelia konkurencijos problemų, neatsižvelgiant į rinkos segmentaciją. Konkrečiai dėl mokamų premium televizijos kino sporto kanalų ginčijamo sprendimo 176 konstatuojamojoje dalyje Komisija pažymėjo, kad, pasak tam tikrų Komisijos atlikto rinkos tyrimo respondentų, kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports konkuravo dėl panašių klientų ir panašaus turinio ir buvo betampą labiau pakaitalais. Kanalas Ziggo Sport Totaal turi būti skiriamas nuo kanalo Ziggo Sport, transliuojančio mažiau sporto turinio nei kanalas Ziggo Sport Totaal, kurį Liberty Global nemokamai siūlo tik savo abonentams.

12      Trečia, dėl televizijos paslaugų teikimo mažmeninės rinkos Komisija nusprendė, kad klausimas dėl nekoduotos ir mokamos televizijos paslaugų bei mokamos linijinės ir nelinijinės televizijos paslaugų papildomos segmentacijos gali likti nenagrinėtas, nes numatomo sandorio vertinimas liktų toks pats. Dėl galimos segmentacijos pagal naudojamas platinimo technologijas Komisija nurodė tam tikrus požymius, kad mažmeninis televizijos paslaugų tiekimas mobiliosiomis technologijomis (3 G ir 4 G) negali būti pakeistas kitomis paskirstymo technologijomis, kaip antai antžemine analogine televizija, kabeliais, televizija internetu (anglų k. – TVIP) ir palydovu. Tačiau ji nusprendė, kad šis klausimas gali likti nenagrinėtas, nes numatomo sandorio vertinimas liktų toks pats.

13      Be to, Komisija suformulavo kelis argumentus dėl fiksuotojo ryšio telefonijos, mobiliojo ryšio telefonijos ir interneto paslaugų mažmeninio tiekimo rinkų, taip pat dėl kitų kaimyninių rinkų, kurie neturi reikšmės šiam ginčui.

14      Galiausiai ginčijamame sprendime Komisija išnagrinėjo klausimą, ar galutiniame vartotojams mažmena tiekiami „multiple play“ paslaugų paketai, t. y. paketai, į kuriuos įtrauktos nemažiau kaip dvi paslaugų rūšys, pasirenkant iš mobiliojo ryšio telefonijos, fiksuotojo ryšio telefonijos, interneto prieigos ir televizijos, savaime yra skirtingos kiekvienos susijusios paslaugos rinkos. Komisija pažymėjo, kad „multiple play“ paslaugos labai populiarios ir kad fiksuotų paslaugų paketas „triple play“, t. y. fiksuotojo ryšio telefonija, interneto prieiga ir televizija, yra populiariausias. Tačiau Komisija nusprendė, kad klausimas dėl tikslaus rinkos apibrėžimo gali likti nenagrinėtas, nes bet kuriuo atveju numatomas sandoris kelia didelių abejonių.

 Koncentracijos poveikis konkurencijai

15      Dėl numatomo sandorio poveikio konkurencijai analizės pažymėtina, kad Komisija išnagrinėjo horizontalųjį, vertikalųjį ir konglomeratinį poveikį.

–       Horizontalusis poveikis

16      Analizuodama horizontalųjį poveikį konkurencijai, kiek tai susiję, pirma, su licencijų suteikimo ir teisių transliuoti televizijos turinį įsigijimo rinka, Komisija ginčijamame sprendime pažymėjo, kad tik Liberty Global veikė šioje rinkoje kaip pirkėja, atsižvelgiant į paklausą, o Vodafone tiesiogiai teisių nei turėjo, nei pirko. Todėl, pasak Komisijos, dėl numatomo sandorio perkamoji galia nepadidėtų.

17      Antra, dėl televizijos kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninės rinkos, kiek tai susiję su pasiūla, Komisija ginčijamame sprendime pažymėjo, kad tik Liberty Global veikė šioje rinkoje turėdama mažiau nei 40 % rinkos dalių visuose galimuose segmentuose, konkrečiai – mažiau nei 10 % rinkos dalių mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo didmeninėje rinkoje. Kadangi Vodafone neveikia kaip mokamų televizijos kanalų tiekėja didmenininkė, dėl numatomo sandorio neatsiras jokio horizontaliojo sutapimo.

18      Dėl televizijos kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninės rinkos, kiek tai susiję su paklausa, Komisija konstatavo, kad pranešančiosios šalys veikia kaip kanalų pirkėjos, turint tikslą jas įtraukti į mažmeninės televizijos paslaugų pasiūlą. Šiuo klausimu Komisija pažymėjo, kad Vodafone užėmė kulią, mažiau nei 5 % dydžio, rinkos dalį ir kad Liberty Global priklausė nuo 40 % iki 60 % rinkos dalių, nelygu rinkos segmentacija. Konkrečiai kalbant, ginčijamame sprendime Komisija pažymėjo, kad galimoje mokamų televizijos premium sporto kanalų įsigijimo didmeninėje rinkoje po koncentracijos atsiradusiam subjektui priklausytų nuo 40 % iki 50 % rinkos dalių. Nepaisydama to, kad yra horizontalusis sutapimas, Komisija nusprendė, kad dėl numatomo sandorio perkamoji galia nedidės būtent dėl to, kad Vodafone užimama rinkos dalis yra labai maža. Todėl Komisija nusprendė, kad numatomas sandoris rinkoje nekelia konkurencijos problemų.

19      Trečia, Komisija nusprendė, kad numatomas sandoris kelia didelių abejonių dėl fiksuotųjų paslaugų ir fiksuotojo bei mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ galimų rinkų, ypač dėl Vodafone, kuri šiose koncentruotose rinkose yra svarbi konkurentė, pašalinimo.

–       Vertikalusis poveikis

20      Analizuodama vertikalųjį poveikį Komisija išnagrinėjo, ar numatomas sandoris gali sukelti galimybės naudotis ištekliais ar turėti klientų ribojimo poveikį (anglų k. input or client foreclosure).

21      Dėl galimybių naudotis ištekliais ribojimo pavojaus mokamų televizijos kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninėje rinkoje pažymėtina, kad, pirma, Komisija išnagrinėjo, ar numatomas sandoris keičia po koncentracijos atsiradusio subjekto pajėgumą vykdyti galimybių naudotis ribojimo strategiją, kiek tai susiję su jo kanalu Ziggo Sport Totaal, antra, ji išnagrinėjo to subjekto paskatas taip elgtis ir, trečia, ar tai gali daryti neigiamą poveikį konkurencijai, konkrečiai – fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „triple play“ mažmeninio tiekimo vartotojų rinkoje. Šiuo klausimu Komisija pažymėjo, kad Liberty Global kontroliavo Ziggo Sport Totaal iki sandorio ir kad dėl tos priežasties vienintelis dėl to sandorio atsirandantis pokytis yra mobiliojo ryšio tinklo ir iš esmės mobilių Vodafone klientų prijungimas, atsižvelgiant į su fiksuotuoju ryšiu susijusios Vodafone veiklos Nyderlanduose perleidimu prisiėmus įsipareigojimus. Dėl šios priežasties Komisija savo analizę sutelkė į galimybės turėti prieigą prie Ziggo Sport Totaal per mobiliojo ryšio tinklus ribojimo pavojų.

22      Pirma dėl galimybių ribojimo pajėgumo, kuriam reikalinga turėti didelės įtakos tiekimo rinkoje, Komisija pažymėjo, kad Liberty Global rinkos dalis, kalbant apie pajamas televizijos kanalų didmeninio tiekimo rinkoje, yra mažesnė nei 10 %, net jeigu rinka būtų suskirstyta į mažiausius segmentus, be kita ko, galimoje mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo rinkoje. Šiuo klausimu Komisija pažymėjo, kad klientai turėjo prieigą prie alternatyvių premium kanalų, kaip antai Fox Sports, ir kad kiti kanalai, kaip antai BBC One HD, RTL, Veronica HD ir Eurosport, taip pat darė tam tikrą konkurencinį spaudimą. Pasak daugumos rinkos tyrimo respondentų, Ziggo Sport Totaal transliavo privalomą turinį (anglų k. must-have content) televizijos paslaugų mažmeniniame tiekėjams, nors tai nebuvo vienintelis privalomą turinį transliuojantis kanalas. Beje, pasak šių respondentų, Fox Sports turinio pasiūla taip pat buvo patraukli ar net patrauklesnė už Ziggo Sport Totaal pasiūlą, o tai įrodo gerokai didesnis nors ir brangesnės Fox Sports abonentų skaičius. Be to, remiantis ginčijamu sprendimu, dauguma tyrimo respondentų teigė, kad mažmeniniams televizijos paslaugų teikėjams buvo svarbu pasiūlyti bent vieną mokamą televizijos premium sporto kanalą, ir tik mažuma teigė, kad būtina pasiūlyti visus Nyderlanduose esančius mokamus televizijos premium sporto kanalus.

23      Remdamasi šiais argumentais ir atsižvelgusi į labai nedidelį Ziggo Sport Totaal abonentų skaičių, t. y. 3 % nuo visų mokamos televizijos kanalų abonentų Nyderlanduose, Komisija suabejojo, kad šis kanalas gali būti laikomas privalomu veiksmingai konkurencijai televizijos paslaugų mažmeninio tiekimo vartotojų rinkoje. Todėl padarė išvadą, kad po koncentracijos sukurtas subjektas neturės pajėgumų vykdyti galimybių naudotis ribojimo strategiją, kiek tai susiję su Ziggo Sport Totaal.

24      Antra, Komisija pažymėjo, kad paskata vykdyti galimybės naudotis Ziggo Sport Totaal ribojimo strategiją priklauso nuo klausimo, ar tai būtų ekonomiškai pelninga. Pelninga būtų konkrečiai tuo atveju, jeigu negautos pajamos dėl neįvykdytų Ziggo Sport Totaal pardavimų konkuruojantiems tiekėjams tiekimo rinkoje būtų kompensuotos abonementų padidėjimu vartotojų rinkoje. Pasak Komisijos, ši prielaida nebuvo tikėtina, nesant požymių, jog egzistuoja pakankamas skaičius klientų, kuriems Ziggo Sport Totaal pasiekiamumas jų mobiliuosiuose įrenginiuose būtų toks pat svarbus, kad jie galbūt pakeistų tiekėją.

25      Trečia, ginčijamame sprendime Komisija nusprendė, kad mažai tikėtina, jog galimybių ribojimo strategija galėtų daryti reikšmingą neigiamą poveikį konkurencijai realizacijos rinkoje dėl kitų patrauklų turinį turinčių mokamų televizijos premium sporto kanalų, kaip antai Fox Sports, prieinamumo. Be to, ginčijamame sprendime Komisija pabrėžė, kad maždaug 3 % mokamos televizijos paslaugų abonentų buvo užsisakę Ziggo Sport Totaal. Galiausiai ji pažymėjo, kad net jeigu audiovizualinio turinio vartojimas mobiliuosiuose įrenginiuose pastaruoju metu išaugo, Vodafone vidaus dokumentai įrodo, kad šis vartojimas išlieka labai nedidelis ir mažesnis nei 3 % nuo viso bendro televizijos paslaugų vartojimo, juo labiau kalbant apie tiesioginį televizijos ir ypač apie tiesioginį sporto renginių žiūrėjimą. Iš tiesų tik 12 % vartotojų, kurie mobilųjį įrenginį naudoja prieigai prie audiovizualinio turinio, televiziją žiūri tiesiogiai. Be to, remiantis nepriklausomu tyrimu, paskutinį 2015 m. ketvirtį tik 4 % Ziggo Sport Totaal abonentų šį kanalą žiūrėjo mobiliuosiuose įrenginiuose.

26      Atsižvelgdama į šiuos argumentus Komisija ginčijamame sprendime nusprendė, kad galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategija, daranti reikšmingą neigiamą poveikį konkurencijai, yra neįtikima.

27      Galiausiai ginčijamame sprendime Komisija nusprendė, kad galimybės turėti klientų ribojimo strategija taip pat neįtikima dėl priežasčių, kurios neturi reikšmės šiam ginčui.

–       Konglomeratinis ir koordinuotas poveikis

28      Ginčijamame sprendime Komisija nusprendė, kad numatomas sandoris nekelia antikonkurencinio konglomeratinio poveikio. Iš tiesų vartotojai gaus naudos dėl padidėjusios konkurencijos fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų rinkoje.

29      Kalbant apie sandorio keliamo koordinuoto poveikio analizę, pažymėtina, kad Komisija nusprendė, jog numatomas sandoris nekelia didelių abejonių.

 Našumo padidėjimas, įsipareigojimai ir išvada

30      Ginčijamame sprendime Komisija nusprendė, kad tariamas našumo padidėjimas, apie kurį kalba pranešančiosios šalys, yra nepakankamas, siekiant pašalinti rimtas abejones dėl sandorio suderinamumo.

31      Nepaisant to, kas pasakyta, Komisija nusprendė, kad pranešančiųjų šalių pateikti galutiniai įsipareigojimai leidžia išspręsti konstatuotas konkurencijos problemas. Pranešančiosios šalys iš esmės įsipareigojo perleisti Vodafone veiklą fiksuotojo ryšio srityje Nyderlanduose, kad atsvertų tos veiklos daromą konkurencinį spaudimą galimoms fiksuotojo ir fiksuotojo bei mobiliojo ryšio „multiple play“ paslaugų paketų rinkoms. Iš tiesų šie struktūriniai įsipareigojimai visiškai pašalina bet kokį horizontalųjį pranešančiųjų šalių veiklos sutapimą šiose galimose rinkose.

32      Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija, remdamasi Reglamento Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu ir 2 dalimi, nusprendė pripažinti, kad numatoma koncentracijos operacija neprieštarauja vidaus rinkai ir Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimui, jei bus visiškai laikomasi pasiūlytų įsipareigojimų.

 Procesas ir šalių reikalavimai

33      2017 m. birželio 12 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo pareiškimą, juo ieškovė pareiškė šį ieškinį.

34      2017 m. rugsėjo 11 d. Bendrojo teismo kanceliarijai pateiktu raštu Vodafone Ziggo Group Holding, Vodafone ir Liberty Global paprašė leisti įstoti į šią bylą palaikyti Komisijos reikalavimų.

35      2017 m. spalio 19 d. nutartimi Bendrojo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininkas leido įstoti į bylą. Įstojusios į bylą šalys per nustatytus terminus pateikė įstojimo į bylą paaiškinimą, o ieškovė – pastabas dėl to paaiškinimo.

36      Šalys buvo išklausytos ir atsakė į Bendrojo Teismo žodžiu pateiktus klausimus per 2018 m. lapkričio 29 d. teismo posėdį. Per teismo posėdį šalys atsisakė prašymų užtikrinti Bendrajam Teismui pateiktoje bylos medžiagoje esančios informacijos konfidencialumą.

37      Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

38      Komisija Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

39      Įstojusios į bylą šalys Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

40      Ieškiniui pagrįsti ieškovė pateikia tris pagrindus, iš jų pirmasis pateiktas dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, kiek tai susiję su atitinkamos rinkos nustatymu, antrasis – dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, kiek tai susiję su vertikaliu koncentracijos poveikiu mokamų televizijos premium sporto kanalų didmeninei tiekimo ir įsigijimo rinkai ir mažmeninio fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ vartotojų rinkai, ir, trečia, dėl pareigos motyvuoti pažeidimo.

 Dėl pirmojo pagrindo dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, kiek tai susiję su atitinkamos rinkos nustatymu

41      Pirmajame pagrinde ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime yra akivaizdi vertinimo klaida, kiek tai susiję su atitinkamos rinkos nustatymu.

42      Visų pirma ieškovė atkreipia dėmesį į sporto turinio svarbą pritraukiant klientus televizijos paslaugų mažmeninio tiekimo rinkoje, o tai paaiškina, kodėl kova už išimtinio platinimo teises vis intensyvėja.

43      Ieškovė teigia, kad Nyderlanduose yra tik du mokamų televizijos premium sporto kanalų didmeninio tiekimo rinkoje iš pasiūlos pusės veikiantys operatoriai, t. y. Liberty Global su kanalu Ziggo Sport Totaal ir Fox su kanalu Fox Sports, nors ji pripažįsta, kad Discovery grupei priklausantis kanalas Eurosport taip pat paprastai teikia bazinį sporto turinį. Pasak ieškovės, Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports turi unikalų ir išimtinį turinį, kuris yra pagrindinis abonementų vektorius. Tam tikras turinys vartotojams yra esminis ir negali būti pakeistas kitu. Pavyzdžiui, šių sporto šakų mėgėjui Formulė 1 ir futbolas vienas kito nepakeičia. Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Nyderlanduose labiausiai žiūrimos sporto šakos yra Nyderlandų futbolo čempionatas (Eredivisie), pagrindinės nacionalinės ir tarptautinės futbolo rungtynės (Čempionų lyga, Anglijos Premier lyga ir Ispanijos Liga) ir Formulė 1. Pasak ieškovės, ši turinio rūšis turi būti laikoma neišvengiamai reikalinga televizijos paslaugų tiekėjams kartu su didžiaisiais tarptautiniais sporto renginiais, kaip antai olimpinėmis žaidynėmis, Pasaulio futbolo čempionatu, Europos futbolo čempionatu, Tour de France ir Giro d'Italia. Todėl turi būti atliktas papildomas rinkos segmentavimas dėl šio turinio.

44      Dėl tos priežasties nebus mokamų televizijos premium sporto kanalų Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports pakeičiamumo, nes nėra sporto turinio pakeičiamumo. Pasak ieškovės, tie kanalai papildo vienas kitą ir yra svarbiausi mažmeniniams televizijos paslaugų teikėjams, kad jie galėtų veiksmingai konkuruoti vartotojų rinkoje.

45      Taigi, pasak ieškovės, mažmeniniai televizijos paslaugų teikėjai, kurie negali pasiūlyti abiejų kanalų, vartotojų bus suvokiami kaip turintys ne tokią gerą pasiūlą ir rizikuos netekti didelio skaičiaus abonentų. Šį argumentą patvirtina keli prie ieškinio pridėti dokumentai. Be to, remiantis Komisijos sprendimų praktika, darytina išvada, kad sporto šakos negali pakeisti viena kitos, o reguliarūs futbolo renginiai yra svarbūs abonementų vektoriai.

46      Ieškovė pažymi, kad jeigu kanalas transliuoja būtinas sporto varžybas, jis tampa būtinas, kad būtų galima konkuruoti. Tai, kad kiti kanalai taip pat turi būtiną turinį, nereiškia, kad pirmasis kanalas nėra būtinas, kaip teigia ieškovė.

47      Ieškovė teigia, jog ginčijamame sprendime Komisijos pripažintas faktas, kad Fox Sports kaina yra didesnė už Ziggo Sport Totaal, patvirtina, kad tie kanalai nepakeičia vienas kito.

48      Beje, pastabose dėl įstojimo į bylą paaiškinimo ieškovė teigia, kad per koncentracijų kontrolės procedūrą Nyderlandų konkurencijos tarnyboje 2012 m. UPC, Liberty Global grupei priklausantis operatorius, tvirtino, jog Nyderlandų futbolo čempionatas (Eredividie) yra būtinas mažmeniniam televizijos paslaugų teikėjui.

49      Dublike ieškovė teigia, kad ieškinyje nepateikė nuorodos į konstatuojamąsias dalis, kuriose padaryta akivaizdi vertinimo klaida dėl atitinkamos rinkos nustatymo, nes ginčijamame sprendime praktiškai nėra jokios sporto turinio rinkos analizės. Bet kuriuo atveju ieškinyje pateiktame pirmajame pagrinde ieškovė aiškiai nurodė kelias konstatuojamąsias dalis, kurios yra ginčijamo sprendimo punkte dėl konkurencijos analizės.

50      Be to, ginčijamame sprendime padaryta akivaizdi vertinimo klaida dėl atitinkamos rinkos nustatymo turėjo pasekmių koncentracijos poveikio konkurencijai vartotojų rinkoje analizei.

51      Galiausiai per teismo posėdį ieškovė pažymėjo mananti, kad mokami televizijos premium sporto kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports yra dvi atskiros rinkos.

52      Komisija, palaikoma į bylą įstojusių šalių, ginčija ieškovės argumentus.

53      Visų pirma reikia priminti, kad pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 76 straipsnio d punktą ieškinyje nurodomi ginčo dalykas, pagrindai ir argumentai, kuriais remiamasi, ir šių pagrindų santrauka.

54      Pagal suformuotą jurisprudenciją, nepaisant terminologijos klausimų, ši santrauka turi būti pakankamai aiški ir tiksli, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Bendrasis Teismas – priimti sprendimą dėl ieškinio, prireikus – be papildomos informacijos. Iš tikrųjų, siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir gerą teisingumo vykdymą, kad ieškinys būtų priimtinas, reikia, kad esminės faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis jis grindžiamas, būtų nurodytos bent jau glaustai, bet nuosekliai ir suprantamai pačiame ieškinio tekste (žr. 2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimo Corporación Empresarial de Materiales de Construcción / Komisija, T‑250/12, EU:T:2015:749, 101 punktas ir nurodyta jurisprudencija).

55      Šiuo atveju ieškovė iš esmės teigia, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai nusprendė, kad Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports veikė toje pačioje rinkoje, t. y. didmeninėje mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkoje, nes jų siūlomas sporto turinys negali būti pakeistas vienas kitu. Tai galima teigti remiantis būtent ieškinio 28 punktu ir tai patvirtinta dubliko 29 punkte, kur ieškovė patikslina, kad jos kritika pateikta dėl tos rinkos papildomos segmentacijos nebuvimo.

56      Taigi reikia daryti išvadą, kad ieškinys atitinka minimalius Procedūros reglamento 76 straipsnio d punkto reikalavimus, kaip tai suprantama remiantis šio sprendimo 54 punkte nurodyta jurisprudencija. Todėl reikia konstatuoti, kad Komisija galėjo identifikuoti ieškovės nurodytus argumentus, kad juos užginčytų savo rašytiniuose dokumentuose. Todėl Komisijos pateikti prieštaravimai dėl pirmojo pagrindo priimtinumo turi būti atmesti.

57      Dėl pirmojo pagrindo pagrįstumo reikia priminti, kad, kalbant apie taisyklių dėl koncentracijos kontrolės taikymą, teisingas atitinkamos rinkos apibrėžimas yra būtina ir išankstinė įmonių koncentracijos, apie kurią buvo pranešta, poveikio konkurencijai vertinimo sąlyga (1998 m. kovo 31 d. Sprendimo Prancūzija ir kt. / Komisija, C‑68/94 ir C‑30/95, EU:C:1998:148, 143 punktas; 2002 m. birželio 6 d. Airtours / Komisija, T‑342/99, EU:T:2002:146, 19 punktas ir 2009 m. gegužės 7 d. NVV ir kt. / Komisija, T‑151/05, EU:T:2009:144, 51 punktas).

58      Pagal suformuotą jurisprudenciją pagrindinės koncentracijų kontrolės normos, konkrečiai kalbant, Reglamento Nr. 139/2004 2 straipsnyje išdėstytos koncentracijos vertinimo taisyklės, suteikia Komisijai tam tikrą diskreciją, be kita ko, kiek tai susiję su ekonominiais vertinimais. Todėl Sąjungos teismo atliekama tokių įgaliojimų, kurie turi esminės reikšmės nustatant koncentracijos taisykles, kontrolė turi būti atliekama atsižvelgiant į diskreciją, grindžiamą ekonominio pobūdžio normomis, kurios yra koncentraciją reglamentuojančių taisyklių dalis (1998 m. kovo 31 d. Sprendimo Prancūzija ir kt. prieš Komisiją, C‑68/94 ir C‑30/95, EU:C:1998:148, 223 ir 224 punktai; 2002 m. birželio 6 d. Sprendimo Airtours / Komisija, T‑342/99, EU:T:2002:146, 64 punktas ir 2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo NVV ir kt. / Komisija, T‑151/05, EU:T:2009:144, 53 punktas).

59      Konkrečiai kalbant, kadangi atitinkamos rinkos apibrėžimas pagrįstas sudėtingais Komisijos atliktais ekonominiais vertinimais, Sąjungos teismas gali atlikti tik ribotą jų kontrolę (2007 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo Microsoft / Komisija, T‑201/04, EU:T:2007:289, 482 punktas ir 2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo NVV ir kt. / Komisija, T‑151/05, EU:T:2009:144, 53 punktas).

60      Vis dėlto, net jei Komisija turi ekonominių klausimų vertinimo laisvę, tai nereiškia, kad Sąjungos teismas turi susilaikyti nuo Komisijos atliktos ekonominių rodiklių aiškinimo kontrolės. Iš tiesų Sąjungos teismas turi patikrinti, be kita ko, ne tik nurodytų įrodymų faktinį teisingumą, patikimumą ir nuoseklumą, bet ir tai, ar šie įrodymai apima visus esminius duomenis, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant sudėtingą padėtį, ir ar jie gali pagrįsti jais remiantis padarytas išvadas (2007 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo Microsoft / Komisija, T‑201/04, EU:T:2007:289, 482 punktas ir 2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo NVV ir kt. / Komisija, T‑151/05, EU:T:2009:144, 54 punktas).

61      Remiantis CO formos, skirtos pranešti apie koncentraciją pagal Susijungimų reglamentą, pateiktos 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 802/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 133, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 3 t., p. 88), I priede, 6 skyriumi, kuriame daroma nuoroda į Komisijos pranešimą dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams (OL C 372, 1997, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 155, toliau – pranešimas dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo), nagrinėjamų produktų rinka apima visus produktus ir (arba) paslaugas, kurias vartotojas laiko sukeičiamomis arba pakeičiamomis dėl jų savybių, kainos ir paskirties.

62      Remiantis pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 15 dalimi, teigtina, kad, vertinant paklausos pakeičiamumą, reikia nustatyti prekių, kurias vartotojai laiko pakeičiančiosiomis, asortimentą.

63      Remiantis šio pranešimo 17 punktu, iškeltas klausimas, ar dėl nedidelio (5–10 %), tačiau nuolatinio nagrinėjamų prekių santykinių kainų didėjimo nagrinėjamose teritorijose šalių klientai ims pirkti lengvai prieinamus pakaitalus, ar pirks iš kitur esančių tiekėjų.

64      Atsižvelgiant būtent į šiuos argumentus reikia išnagrinėti pirmajame pagrinde pateiktus ieškovės argumentus.

65      Kaip galima teigti remiantis šio sprendimo 55 punktu, ieškovė iš esmės kritikuoja papildomos didmeninės mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkos segmentacijos nebuvimą. Jos teigimu, kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports nepakeičia vienas kito dėl to, kad jų transliuojamas tyrinys negali būti tarpusavyje pakeistas, todėl jie turi būti laikomi skirtingomis rinkomis. Iš tiesų kiekvienas šių kanalų savaime yra atskira rinka.

66      Šiuo klausimu reikia priminti, kad, remiantis ginčijamo sprendimo 158–163 konstatuojamosiomis dalimis, didmeninę mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinką, atsižvelgiant į pasiūlą, sudaro televizijos kanalų tiekėjai, kurie įsigyja arba gamina audiovizualinį turinį ir sugrupuoja jį į televizijos kanalus, o atsižvelgiant į paklausą – mažmeniniai televizijos paslaugų tiekėjai, kurie įsigyja teises į kanalą, kad galėtų jį transliuoti galutiniams vartotojams.

67      Remiantis ginčijamo sprendimo 162 konstatuojamąja dalimi, teigtina, kad Liberty Global veikia ir pasiūlos rinkoje, tiekdama tretiesiems asmenims Ziggo Sport Totaal kanalą, ir paklausos rinkoje, įsigydama teises į kanalus, kad juos įtrauktų į savo mažmeninę televizijos paslaugų pasiūlą. Remiantis ginčijamo sprendimo 163 konstatuojamąja dalimi, Vodafone veikia tik paklausos rinkoje.

68      Kaip nurodyta šio sprendimo 61 ir 63 punktuose, atsakant klausimas, ar dvi prekės arba paslaugos priklauso tai pačiai rinkai, reikia nustatyti, ar visų pirma kliento požiūriu jos laikomos sukeičiamomis arba pakeičiamomis dėl savybių, kainos ir naudojimo paskirties.

69      Šiuo atveju dėl didmeninės mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkos pažymėtina, kad paklausą arba, kitaip tariant, klientų ratą, sudaro mažmeniniai televizijos paslaugų tiekėjai, kurie tuos kanalus įtraukia į pasiūlą galutiniams vartotojams, kaip nurodyta šio sprendimo 66 punkte.

70      Reikia pažymėti, kad, remiantis ginčijamo sprendimo 176 konstatuojamąja dalimi, tam tikras rinkos tyrimo respondentų skaičius nurodė, jog kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports konkuruoja dėl panašių klientų ir panašaus turinio ir jau betampą pakaitalais. Be to, remdamasi ginčijamo sprendimo 500 konstatuojamąja dalimi, Komisija pažymėjo, kad klientai, t. y. tiekėjai mažmenininkai, turėjo prieigą prie tam tikro skaičiaus mokamų televizijos premium sporto kanalų, konkrečiai prie Fox Sports, kaip kanalo Ziggo Sport Totaal alternatyvos. Be to, remiantis ginčijamo sprendimo 502 konstatuojamąja dalimi darytina išvada, kad dauguma rinkos tyrimo respondentų mano, jog Fox Sports turinio pasiūla yra tokia pati ar net patrauklesnė už Ziggo Sport Totaal turinio pasiūlą, o tai įrodo gerokai didesnis Fox Sports abonentų skaičius, nepaisant didesnės kainos. Be to, remiantis ginčijamo sprendimo 504 konstatuojamąja dalimi darytina išvada, kad dauguma tyrimo respondentų teigė, kad mažmeniniams televizijos paslaugų teikėjams svarbu pasiūlyti bent vieną mokamą televizijos premium sporto kanalą, ir tik mažuma teigė, kad būtina pasiūlyti visus Nyderlanduose esančius mokamus televizijos premium sporto kanalus.

71      Remiantis šiais argumentais darytina išvada, kad Komisija nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai ginčijamame sprendime dar labiau nesusiskirstė į segmentus didmeninės mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkos, atsižvelgdama į tai, kad kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports gali būti pakaitiniai, kiek tai susiję su paklausa, t. y. su mažmeniniais televizijos paslaugų tiekėjais.

72      Nė vienas ieškovės pateiktas argumentas nepaneigia šios išvados.

73      Pirma, reikia pažymėti, kad net jeigu ieškovė teigia, kad Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports turėtų priklausyti skirtingoms rinkoms ir net jeigu per posėdį tvirtina, kad kiekvienas iš šių kanalų turi būti savaime atskira rinka, ji aiškiai nenurodo, kokia būtų kitos atitinkamos rinkos apibrėžtis, kurią reikėtų pateikti, įskaitant pavadinimą ir savybes, kurias apskritai siūlo. Ieškovė teigia, kad kiekvienas mokamas televizijos premium sporto kanalas, transliuojantis premium arba privalomą turinį, kaip antai Nyderlandų futbolo čempionatą, pagrindines nacionalines ir tarptautines futbolo rungtynes arba „Formulę 1“, turėtų priklausyti skirtingoms rinkoms. To priežastis būtų tai, kad šios skirtingos turinio rūšys sporto mėgėjui negali būti pakeičiamos.

74      Kaip nurodyta šio sprendimo 70 ir 71 punktuose, lemiamą reikšmę turi šių kanalų pakeičiamumas, atsižvelgiant į paklausą šioje rinkoje, kurią sudaro mažmeniniai televizijos paslaugų teikėjai.

75      Be to, kiek tai susiję su vartotojų rinka, net jeigu, kaip teigia ieškovė, galutiniam vartotojui sporto turinys nėra visiškai pakeičiamas kitu turiniu, reikia priminti, kad, remiantis ginčijamo sprendimo 55 ir 56 konstatuojamosiomis dalimis, atitinkama rinka tikriausiai yra mokamos televizijos paslaugų teikimo mažmeninė rinka, o ne sporto turinio mokamos televizijos paslaugų teikimo mažmeninė rinka ir juo labiau ne futbolo turinio mokamos televizijos paslaugų teikimo rinka. Iš tiesų tokių kanalų, kaip Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports, transliuojamas sporto turinys yra bendros galutiniams vartotojams siūlomos televizijos paslaugų pasiūlos, sudarytos iš skirtingų elementų, dalis, kurios sporto turinys yra tik viena sudedamoji dalis, net jeigu ji gali būti svarbi siekiant pritraukti klientus. Todėl apskritai vidutinio galutinio televizijos paslaugų vartotojo požiūriu nėra požymių, kad bendra televizijos paslaugų pasiūla, į kurią įtrauktas kanalas Ziggo Sport Totaal, negali prilygti bendrai televizijos paslaugų pasiūlai, į kurią įtrauktas kanalas Fox Sports, nepaisant to, kad šių dviejų kanalų sporto turinys nėra identiškas. Be to, net jeigu mažmeniniam televizijos paslaugų teikėjui gali atrodyti komerciškai pageidautina turėti galimybę savo abonentams siūlyti kanalus Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports, reikia priminti, kad, kaip nurodyta ginčijamo sprendimo 504 konstatuojamojoje dalyje, tik mažuma rinkos tyrimo respondentų teigė, kad reikia siūlyti visus Nyderlanduose esančius mokamus televizijos premium sporto kanalus.

76      Antra, dėl argumento, kad Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal kaina skiriasi, reikia pažymėti, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 61 punkte, kaina yra vienas iš reikšmingų elementų nagrinėjant, ar du produktai gali būti pakeičiami vienas kitu. Tam, kad produktai galėtų būti laikomi pakaitalais iš paklausos pusės, nebūtina, kad jie būtų siūlomi už tą pačią kainą. Už mažą kainą parduodamas vidutinės kokybės produktas ar paslauga iš tiesų gali pakeisti brangiau parduodamą geros kokybės produktą. Svarbiausia būtent tikėtina vartotojų reakcija į santykinės kainos padidėjimą (pagal analogiją žr. Komisijos gaires dėl rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą, OL C 165, 2002, p. 6).

77      Be to, reikia pažymėti, kad ieškovės nurodytose pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 17 ir 18 dalyse aprašytas „SSNIP testo“ (small but significant and non-transitory increase in price – nedidelis, bet reikšmingas ir netrumpalaikis kainų padidinimas) taikymas, kuriuo siekiama išnagrinėti klientų reakciją į nagrinėjamo produkto santykinės kainos padidėjimą, kai visi kiti veiksniai išlieka nepakitę, taigi įskaitant produkto, kuris gali būti įtrauktas į tą pačią atitinkamą rinką, kainą. Tačiau šiuo atveju ieškovė tik nurodo kanalų Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal kainų skirtumą, kuris, beje, yra neapibrėžtas. Atsižvelgiant į pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 17 ir 18 dalis, šis elementas savaime yra nepakankamas, kad būtų galima paneigti ginčijamame sprendime padarytą išvadą, kad šie du kanalai gali būti vienas kito pakaitalai.

78      Trečia, dėl UPC, kuri šiuo metu yra Liberty Global grupei priklausantis operatorius, pateiktų pastabų per koncentracijos kontrolės procedūrą Nyderlandų konkurencijos institucijoje reikia pažymėti, kad prieš ketverius metus operatoriaus duoti parodymai per kitą procedūrą Komisijai negali būti privalomi ar savaime kelti klausimą dėl Komisijos sprendimo teisėtumo, kuris, beje, grindžiamas argumentų ir įrodymų, išdėstytų, be kita ko, šio sprendimo 70 punkte, visuma. Be to, tuose parodymuose tik patvirtinta, kad Nyderlandų futbolo čempionatas priskiriamas vadinamajam „privalomam“ turiniui, kuris paprastai transliuojamas mokamais televizijos premium sporto kanalais, o tai ginčijamame sprendime neneigiama.

79      Ketvirta, reikia konstatuoti, kad ieškovės argumentams, kad šiuo atveju atitinkamų rinkų apibrėžtis prieštarauja tam tikriems ankstesniems Komisijos sprendimams, negalima pritarti. Remiantis jurisprudencija, Komisija privalo atlikti atskirą kiekvienai bylai būdingų aplinkybių analizę ir nesiremti ankstesniais skirtingu laiku priimtais sprendimais dėl kitų ūkio subjektų, kitų produktų ir paslaugų rinkų ar kitų geografinių rinkų Taigi ieškovė neturi teisės kelti klausimų dėl Komisijos konstatavimų, nes jie skiriasi nuo ankstesnių kitoje byloje išdėstytų konstatavimų, net jeigu atitinkamos rinkos abiejose bylose yra panašios ar net identiškos (2015 m. kovo 25 d. Sprendimo Slovenská pošta / Komisija, T‑556/08, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:189, 196 ir 197 punktai).

80      Net jeigu šis argumentas kaltinimas galėtų būti perkvalifikuotas taip, kad jis susijęs su teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu, ūkio subjektai neturi jokio pagrindo savo teisėtų lūkesčių grįsti tuo, kad bus laikomasi ankstesnės sprendimų praktikos, kuri gali keistis atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ar Komisijos analizę (šiuo klausimu žr. 2015 m. gegužės 13 d. Sprendimo Niki Luftfahrt / Komisija, T‑162/10, EU:T:2015:283, 143 punktą).

81      Bet kuriuo atveju ieškovės nurodyti Komisijos sprendimai nesuteikia galimybės pagrįsti jos argumentus, nes jie grindžiami klaidingu šių sprendimų aiškinimu. Remiantis ieškovės nurodytų dalių ir konstatuojamųjų dalių aiškinimu, teigtina, kad šie sprendimai susiję su paklausos pakeičiamumu tiekimo rinkoje, kai kalbama apie televizijos turinio transliavimo licencijų suteikimą ir teisių įsigijimą, o pirmasis pagrindas susijęs su vartotojų rinkos apibrėžtimi, kai kalbama apie didmeninį mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimą ir įsigijimą (2001 m. lapkričio 13 d. Sprendimo byloje COMP/M.2483 – Group Canal+/RTL/GJCD /JV, 19 dalis ir 2003 m. balandžio 2 d. Sprendimo byloje COMP/M.2876 – Newscorp /Telepiù, 66 dalis).

82      Penkta, reikia konstatuoti, kad prie ieškinio pridėti dokumentai negali paneigti ginčijamame sprendime padarytos išvados dėl aplinkybės, kad kanalai Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal yra alternatyvos mažmeniniams televizijos paslaugų teikėjams. Konkrečiai kalbant, ieškinio 10 priede pateiktame dokumente neatsižvelgiama į Fox Sports pasiekiamumą, todėl negalima daryti išvados dėl Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal pakeičiamumo.

83      Tas pats pasakytina ir apie ieškinio 11 priede pateiktą 2016 m. vasario 17 d. TelecomPaper tyrimą, kuriame neminimas Fox Sports ir, beje, kalbama ne apie Ziggo Sport Totaal, o apie Ziggo Sport. Be to, tame tyrime tik nurodyta, kad 14 % Liberty Global abonentų šis kanalas yra viena iš priežasčių likti šio operatoriaus klientais, o tai nereiškia, kad šis kanalas yra pagrindinė priežastis tiems asmenims ar kad jis yra viena iš priežasčių daugumai abonentų.

84      Ieškinio 12 priede pateiktame pranešime spaudai taip pat tik nurodyta, kad Ziggo Sport, o ne Ziggo Sport Totaal yra viena iš priežasčių sudaryti abonento sutartį su Liberty Global beveik 20 % jos abonentų, o tai nepaneigia Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal pakeičiamumo ir nereiškia, kad tai pagrindinė priežastis daugumai abonentų.

85      Dėl ieškinio 13 priede pateiktų po koncentracijos atsiradusio subjekto 2016 m. metinių sąskaitų pažymėtina, kad šiame dokumente veikiau kalbama apie Ziggo Sport, nei apie Ziggo Sport Totaal. Bet kuriuo atveju, kaip jau minėta, kadangi tame dokumente neminima Fox Sports, tai nepaneigia šio kanalo ir Ziggo Sport Totaal pakeičiamumo.

86      Dėl ieškinio 14 priede pateikto Nyderlandų žiniasklaidos reguliavimo institucijos parengto tyrimo pakanka pažymėti, kad jame tik nurodyta, kad televizijos paslaugų pasiūlos turinys, kitaip tariant, rinkinio turinys, yra vienas iš tiekėjo klientų pasirinkimo motyvų, o pirmasis pasirinkimo motyvas yra kaina. Kaip minėta, tai nepaneigia, kad Fox Sports ir Ziggo Sport Totaal gali būti tarpusavyje pakeičiami, juo labiau kad duomenys apie tai, kokia žiūrovų procentinė dalis žiūri Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports kartais ir kasdien, nesuteikia jokio požymio, leidžiančio spręsti apie šių dviejų kanalų pakeičiamumą.

87      Tokią pačią išvadą galima taikyti ieškinio 15 priede pateiktam tyrimui, kuriame nepateikta jokių argumentų, galinčių paneigti Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports pakeičiamumą, ir tik pažymima sporto turinio svarba kaip mažmeninių televizijos paslaugų teikėjų komercinė strategija.

88      Ieškinio 9 priede pateikto Nyderlandų konkurencijos institucijos parengto konsultacinio dokumento ištraukoje, kurią nurodo ieškovė, taip pat tik nurodyta, kad mažmeniniai tiekėjai bando išsiskirti iš konkurentų pasiūlos turiniu, o tai nepaneigia Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports pakeičiamumo.

89      Galiausiai reikia konstatuoti, kad dėl to, jog ieškinio 16 priede pateiktame tyrime paprasčiausiai nurodyta, kad vartotojai teikia tam tikros svarbos galimybei naudotis tam tikru turiniu, taip pat sporto turiniu, galima teigti, jog jame nepateikta jokio argumento, kuriuo būtų galima grįsti ieškovės teiginį, kad Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports negali būti pakaitalai.

90      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

 Dėl antrojo pagrindo dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, kiek tai susiję su vertikaliuoju poveikiu

91      Antrajame pagrinde ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime yra akivaizdi vertinimo klaida, kiek tai susiję su koncentracijos vertikaliuoju poveikiu, konkrečiai – su galimybės naudotis ištekliais ribojimo poveikiu mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo didmeninėje rinkoje.

92      Visų pirma ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime Komisija klaidingai išnagrinėjo galimybės naudotis ištekliais ribojimo poveikį, susijusį tik su Ziggo Sport Totaal tik dėl mobiliojo ryšio tinklų. Šiuo klausimu ji pažymi, kad po koncentracijos procedūros atsiradęs subjektas gali siūlyti prieigą prie Ziggo Sport Totaal per fiksuotojo ir mobiliojo ryšio „multiple play“ paslaugų paketus.

93      Ieškovė teigia, kad po koncentracijos procedūros atsiradęs subjektas turi pajėgumų vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją, kad jis turi paskatų tai daryti ir kad ši strategija gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį konkurencijai.

94      Pirma, dėl pajėgumo vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją ieškovė teigia, kad net prieš numatytą koncentraciją Liberty Global priklausė daugiau kaip 50 % paslaugų paketų „multiple play“ rinkos. Todėl kartu su veikla mobiliojo ryšio paslaugų rinkoje po numatyto sandorio, po koncentracijos atsiradęs subjektas turėtų pajėgumų slopinti naujas rinkas, be kita ko, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio „multiple play“ paslaugų paketų rinkas.

95      Dublike ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime pateikta po koncentracijos atsiradusio subjekto pajėgumo vykdyti galimybių ribojimo strategiją analizė yra klaidinga, nes Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports neturėjo būti įtrauktos į tą pačią atitinkamą rinką. Pasak ieškovės, ginčijamo sprendimo 501 konstatuojamojoje dalyje patvirtinta, kad šiek kanalai priklauso skirtingoms rinkoms, nes abu transliuoja privalomą turinį. Be to, aplinkybė, kad Fox Sports turi gerokai daugiau abonentų už Ziggo Sport Totaal, nepaisant to, kad Fox Sports yra brangesnis, kaip nurodyta ginčijamo sprendimo 502 konstatuojamojoje dalyje, patvirtina, kad jie negali būti vienas kito pakaitalas.

96      Beje, ieškovė prieštarauja tam, ką ji vadina ginčijamo sprendimo „nepriimtinu pakeitimu“, kai nagrinėdama šį ginčą Komisija nurodė įtariamą rašybos klaidą ginčijamo sprendimo 500 konstatuojamojoje dalyje dėl rinkos dalių duomenų.

97      Ji remiasi 2017 m. spalio 26 d. Sprendimu KPN / Komisija (T‑394/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:756), kuriame teigiama, kad didelio konkurento, kaip antai Fox Sports, buvimas rinkoje yra nepakankamas, kad būtų galima atmesti galimybę, jog kitas operatorius gali turėti rinkos galią.

98      Ieškovė tvirtina, kad ginčijamo sprendimo 504 konstatuojamojoje dalyje, kurioje nurodyta, kad dauguma rinkos tyrimo respondentų mano, jog televizijos paslaugų teikėjai turi pasiūlyti bent vieną mokamą televizijos premium sporto kanalą, neneigiama, kad reikia kelių kanalų, kad būtų galima veiksmingai konkuruoti. Be to, ji teigia, kad Komisijos pateiktas klausimas atliekant rinkos tyrimą buvo dviprasmiškas.

99      Taigi, po koncentracijos atsiradęs subjektas, atsižvelgiant į jo galią rinkoje, gali slopinti konkurentų prieigą prie būtino ištekliaus.

100    Antra, dėl paskatos vykdyti galimybių ribojimo strategiją ieškovė teigia, kad po koncentracijos atsiradęs subjektas gebėtų įgyti konkurencinį pranašumą vartotojų rinkoje.

101    Trečia, dėl tikėtino galimybių ribojimų strategijos poveikio konkurencijai fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ rinkoje ieškovė teigia, kad Komisija konkrečiai nenagrinėjo neigiamo poveikio, nes neatsižvelgė į sporto turinio svarbą.

102    Komisija, palaikoma į bylą įstojusių šalių, ginčija ieškovės argumentus.

103    Antrajame pagrinde ieškovė iš esmės tvirtina, kad Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kai nepripažino, kad numatoma koncentracija kelia vertikalių konkurencijos problemų didmeninėje mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkoje, konkrečiai – kelia galimybės naudotis ištekliais ribojimo pavojų, kiek tai susiję su Ziggo Sport Totaal.

104    Remiantis Reglamento Nr. 139/2004 2 straipsnio 2 dalimi, koncentracija, kuri reikšmingai neriboja veiksmingos konkurencijos vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje būtent dėl dominuojančios padėties sukūrimo ar jos sustiprinimo, turi būti laikoma suderinama su vidaus rinka. Atvirkščiai, remiantis to paties reglamento 2 straipsnio 3 dalimi, koncentracija, kuri reikšmingai riboja veiksmingai konkuruoti vidaus rinkoje ar didelėje jos dalyje būtent dėl dominuojančios padėties sukūrimo ar jos sustiprinimo, turi būti pripažinta nesuderinama su vidaus rinka.

105    Beje, remiantis Reglamento Nr. 139/2004 8 straipsnio 2 dalimi, kai Komisija nustato, kad po suinteresuotų įmonių padarytų pakeitimų koncentracija, apie kurią pranešta, atitinka to reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, ji priima sprendimą, kuriuo koncentraciją pripažįsta suderinama su vidaus rinka.

106    Kaip nurodyta šio sprendimo 58 punkte, remiantis suformuota jurisprudencija, pagrindinės koncentracijų kontrolės normos, konkrečiai kalbant, normos dėl koncentracijos vertinimo, kaip antai Reglamento Nr. 139/2004 2 straipsnis, suteikia Komisijai tam tikrą diskreciją atliekant, be kita ko, ekonominius vertinimus. Todėl Sąjungos teismo vykdoma naudojimosi šia galia, kuri turi esminės reikšmės nustatant koncentracijos taisykles, kontrolė turi būti atliekama atsižvelgiant į diskreciją, kuri neatsiejama nuo koncentraciją reglamentuojančių taisyklių dalį sudarančių ekonominio pobūdžio normų.

107    Konkrečiai kalbant, Bendrasis Teismas negali Komisijos ekonominio vertinimo pakeisti savuoju (šiuo klausimu žr. 2007 m. liepos 9 d. Sprendimo Sun Chemical Group ir kt. / Komisija, T‑282/06, EU:T:2007:203, 60 punktą ir 2013 m. birželio 7 d. Sprendimo Spar Österreichische Warenhandels / Komisija, T‑405/08, nepaskelbtas Rink., EU:T:2013:306, 51 punktą).

108    Vis dėlto, kaip nurodyta šio sprendimo 60 punkte, nors atlikdama ekonominį vertinimą Komisija turi diskreciją, tai nereiškia, kad Sąjungos teismas turi susilaikyti nuo Komisijos pateikiamo ekonominių duomenų aiškinimo kontrolės. Iš tikrųjų teismas būtent turi ne tik patikrinti nurodytų įrodymų materialųjį tikslumą, patikimumą ir nuoseklumą, bet ir išanalizuoti, ar tie įrodymai sudaro reikšmingų duomenų, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant sudėtingą padėtį, visumą ir ar jais galima pagrįsti jų pagrindu padarytas išvadas.

109    Komisijos atliekama koncentracijos sandorių kontrolė reikalauja perspektyvinės analizės, kurią atliekant nagrinėjama, kaip toks sandoris galėtų pakeisti konkurencijos padėtį konkrečioje rinkoje lemiančius veiksnius, siekiant nustatyti, ar dėl to galėtų atsirasti didelė veiksmingos konkurencijos kliūtis. Ši perspektyvinė analizė reikalauja įsivaizduoti įvairias sekas nuo priežasties iki pasekmių, kad būtų galima nustatyti tą seką, kurios tikimybė didžiausia (2009 m. birželio 19 d. Sprendimo Qualcomm / Komisija, T‑48/04, EU:T:2009:212, 88 punktas ir 2015 m. kovo 9 d. Sprendimo Deutsche Börse / Komisija, T‑175/12, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:148, 62 punktas; šiuo klausimu taip pat žr. 2005 m. vasario 15 d. Sprendimo Komisija / Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, 43 punktą).

110    Taigi sprendime, kuriuo koncentracijos sandoris pripažįstamas suderinamas su vidaus rinka, Komisija privalo įrodyti pakankamą tikimybę, kad šis koncentracijos sandoris, pakeistas to sandorio šalių pasiūlytais įsipareigojimais, reikšmingai neribos veiksmingos konkurencijos vidaus rinkoje ar didelėje jos dalyje. Todėl suinteresuoti tretieji asmenys, kurie ieškiniu siekia panaikinti sprendimą, pripažįstantį koncentracijos sandorį su įsipareigojimais suderinamu su vidaus rinka, privalo įrodyti, kad Komisija taip klaidingai įvertino šį sandorį, kad kilo abejonių dėl jo suderinamumo su vidaus rinka (šiuo klausimu žr. 2009 m. birželio 19 d. Sprendimo Qualcomm / Komisija, T‑48/04, EU:T:2009:212, 89 ir 90 punktus).

111    Atsižvelgiant būtent į šiuos argumentus reikia analizuoti antrąjį pagrindą.

112    Visų pirma ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime Komisija klaidingai išnagrinėjo galimybės naudotis ištekliais ribojimo poveikį, susijusį tik su mobiliojo ryšio tinklais.

113    Šiuo klausimu reikia priminti, kad, remiantis jurisprudencija, nagrinėdama koncentracijos sandorio suderinamumą su vidaus rinka Komisija privalo įvertinti jo konkurencinį poveikį rinkoms, kuriose koncentracijos šalių veikla sutampa. Darytina išvada, kad jei viena iš šalių atitinkamoje rinkoje jau užėmė dominuojančią padėtį iki koncentracijos, tokia padėtis savaime nepatenka į koncentracijos konkurencijos poveikio analizę. Kita vertus, taip negalima teigti, kai dominuojanti padėtis atitinkamoje rinkoje atsiranda dėl koncentracijos arba padėtis dėl jos sustiprėja (šiuo klausimu žr. 2015 m. gegužės 13 d. Sprendimo Niki Luftfahrt / Komisija, T‑162/10, EU:T:2015:283, 248 ir 249 punktus).

114    Kaip nurodyta šio sprendimo 109 punkte, būtent taip remiantis jurisprudencija darytina išvada, kad atliekant koncentracijos operacijų kontrolę reikia atlikti perspektyvinę analizę, kurios esmė – išnagrinėti, kaip toks sandoris galėtų pakeisti rodiklius, lemiančius konkurencijos padėtį konkrečioje rinkoje.

115    Be to, remiantis Nehorizontaliųjų susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės gairių (OL C 265, 2008, p. 6, toliau – nehorizontaliųjų susijungimų gairės) 20 dalimi, teigtina, kad atlikdama koncentracijos sandorio antikonkurencinio poveikio vertinimą Komisija lygina po sandorio, apie kurį pranešta, galinčias atsirasti konkurencijos sąlygas su sąlygomis, kurios susiklostytų rinkoje, jei koncentracijos sandoris neįvyktų.

116    Šiuo atveju remiantis ginčijamo sprendimo 498 konstatuojamąja dalimi darytina išvada, kad atlikdama analizę Komisija visą dėmesį sutelkė į koncentracijos sandorio daromus pokyčius. Pateikus įsipareigojimus, vienintelis konkretus pasikeitimas dėl koncentracijos buvo mobiliojo ryšio tinklo ir iš esmės Vodafone mobiliojo ryšio klientų pridėjimas. Todėl Komisija, nepadarydama akivaizdžios vertinimo klaidos, analizėje galėjo apsiriboti, kaip ji ir padarė, galimybės naudotis Ziggo Sport Totaal kanalu ribojimo pavojumi, darančiu poveikį rinkoms, kurios turi mobiliojo ryšio dedamąją, konkrečiai – mažmeninei fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ tiekimo rinkai. Remiantis ginčijamo sprendimo 499–522 konstatuojamosiomis dalimis, darytina išvada, kad Komisija atliko tokią analizę, dėmesį koncentruodama, priešingai, nei teigia ieškovė, į tikėtiną galimybės naudotis Ziggo Sport Totaal kanalu ribojimą, darantį poveikį konkrečiai fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ mobiliajai daliai.

117    Taigi reikia atmesti iš pradžių ieškovės pateiktą kaltinimą.

118    Remiantis nehorizontaliųjų susijungimų gairių 31 dalimi, darytina išvada, kad galimybė naudotis ištekliais ribojama tada, kad po koncentracijos sandorio atsiradęs naujas subjektas gali riboti prieigą prie prekių ar paslaugų, kurias teiktų, jei koncentracijos sandoris nebūtų įvykęs. Remiantis šių gairių 32 dalimi, Komisija, vertindama tikimybę, kad pakenkiant konkurencijai bus ribojama galimybė naudotis ištekliais, nagrinėja, pirma, ar įmonė po susijungimo galės gerokai riboti galimybę naudotis ištekliais, antra, ar ji turės paskatą taip elgtis, ir, trečia, ar pasirinkta galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategija labai pakenks konkurencijai vartotojų rinkoje. Remiantis ginčijamo sprendimo 497–522 konstatuojamosiomis dalimis, darytina išvada, kad šioje byloje Komisija išnagrinėjo tas tris sąlygas, o ieškovė nekritikavo jos pasirinkto metodo.

119    Reikia pažymėti, kaip Komisija teigia atsiliepime į ieškinį, ieškovei šiuo klausimu neprieštaraujant, kad šios trys sąlygos yra kumuliacinės, todėl pakanka netenkinti bent vienos iš jų, kad būtų paneigtas konkurencijai prieštaraujantis galimybės naudotis ištekliais ribojimas.

120    Dėl pirmosios iš šių sąlygų, t. y. pajėgumo vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją, reikia pažymėti, kad, remiantis nehorizontaliųjų susitarimų gairių 35 punktu ir ginčijamo sprendimo 499 konstatuojamąja dalimi, darytina išvada, jog po koncentracijos sandorio atsiradusi vertikaliai integruota bendrovė turi turėti gana didelę įtaką tiekėjų rinkoje, t. y. šiuo atveju – didmeninėje mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo rinkoje.

121    Remiantis ginčijamo sprendimo 409 ir 500 konstatuojamosiomis dalimis, pažymėtina, kad, kalbant apie pajamas, po koncentracijos sandorio atsiradęs subjektas užėmė mažesnę nei 10 % rinkos dalį galimoje didmeninėje mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkoje, kuri buvo pats mažiausias numatytas rinkos segmentas. Be to, remiantis ginčijamo sprendimo 502 konstatuojamąja dalimi, Ziggo Sport Totaal turėjo gerokai mažiau abonentų nei Fox Sports, nepaisant to, kad jo kaina buvo didesnė. Beje, remiantis ginčijamo sprendimo 517 konstatuojamąja dalimi, Ziggo Sport Totaal buvo užsisakę mažiau nei 5 % nuo visų Nyderlandų mokamos televizijos abonentų. Be to, remiantis ginčijamo sprendimo 518 ir 519 konstatuojamosiomis dalimis, audiovizualinio turinio vartojimas mobiliuosiuose įrenginiuose sudaro mažiau nei 3 % viso televizijos produktų vartojimo ir tik 12 % vartotojų, kurie naudoja mobilųjį įrenginį prieigai prie audiovizualinio turinio, žiūri televiziją, būtent sporto renginius, tiesiogiai. Konkrečiau kalbant, remiantis nepriklausomu vertinimu, 2015 m. paskutinį ketvirtį tik 4 % Ziggo Sport Totaal abonentų šį kanalą žiūrėjo mobiliuosiuose įrenginiuose, o tai rodo, kad tik menka 3 % dydžio nuo visų mokamos televizijos abonentų, kurie užsisakę Ziggo Sport Totaal, dalis pageidauja turėti galimybę šį kanalą žiūrėti per mobiliuosius įrenginius.

122    Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Komisija nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai ginčijamame sprendime priėjo prie išvados, kad po koncentracijos sandorio atsiradęs subjektas nebūtų pajėgus vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategijos, kiek tai susiję su būtent Ziggo Sport Totaal fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ tiekimo rinkoje.

123    Nė vienas ieškovės pateiktas argumentas negali paneigti šios išvados.

124    Pirma, reikia atmesti argumentą dėl po koncentracijos sandorio susidariusios subjekto padėties paslaugų paketų „multiple play“ rinkoje, kaip nereikšmingą ir bet kuriuo atveju nepagrįstą. Viena vertus, kaip nurodyta šio sprendimo 121 punkte, vertinant pajėgumą vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją didžiausią reikšmę turi padėtis tiekimo, o ne vartotojų rinkoje. Kita vertus, bet kuriuo atveju, remiantis ginčijamo sprendimo 364 konstatuojamojoje dalyje pateikta lentele, darytina išvada, kad po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto rinkos dalis fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ tiekimo rinkoje yra mažesnė nei 20 %, o ieškovės rinkos dalis – didesnė nei 80 %.

125    Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad, kaip pabrėžė Komisija, ieškovės pateikti duomenys, kuriais remiantis po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto rinkos dalis bus didesnė nei 50 % paslaugų paketų „multiple play“ rinkoje, susiję su paslaugų paketų rinkų visuma, nors dėl šio sprendimo 112–117 punktuose nurodytų priežasčių atliekant šią analizę reikšmės turi tik mobiliojo ryšio dedamąją turinčių paketų rinka. Todėl ieškinio 20 priede pateiktu Nyderlandų konkurencijos institucijos parengtu dokumentu negalima grįsti ieškovės teiginio, nes jame nurodyti rinkos dalių dydžiai susiję su paslaugų paketų „multiple play“ visuma.

126    Antra, reikia atmesti argumentą, kad dėl šio sprendimo 65–71 punktuose nurodytų priežasčių Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports neturėtų būti įtraukti į tą pačią nagrinėjamą rinką, vertinant po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto pajėgumą vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją.

127    Trečia, argumentas dėl Komisijos, kaip įtariama, padaryto ginčijamo sprendimo pakeitimo nagrinėjant šią bylą taip pat turi būti atmestas. Neatsižvelgiant į Komisijos pateiktus paaiškinimus, kad ginčijamo sprendimo nekonfidencialios versijos 500 konstatuojamojoje dalyje buvo padaryta paprasčiausia rašybos klaida, pakanka konstatuoti, kad ginčijamo sprendimo 409 konstatuojamojoje dalyje esančioje 269 išnašoje pateiktos ribos su teisingais skaičiais. Toks akivaizdus dviejų ginčijamo sprendimo konstatuojamųjų dalių prieštaravimas patvirtina, kad, kaip paaiškino Komisija, ginčijamo sprendimo nekonfidencialioje versijoje buvo paprasčiausia rašybos klaida, padaryta jo 500 konstatuojamojoje dalyje.

128    Ketvirta, ieškovė klaidingai aiškina 2017 m. spalio 26 d. Sprendimą KPN / Komisija (T‑394/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:756). Iš tiesų tame sprendime Bendrasis Teismas nemanė, kad operatorius gali turėti rinkos galią net esant joje daug didesniam konkurentui. Jis tik pažymėjo, kad paprasčiausias dviejų operatorių veikimas rinkoje savaime nereiškia, kad vienas iš jų gali turėti rinkos galią, jei neatlikta jokios jų padėties rinkoje analizės.

129    Penkta, ieškovė taip pat klaidingai aiškina ginčijamo sprendimo 504 konstatuojamąją dalį, nes priešingai, nei ji tvirtina, dauguma rinkos tyrimo respondentų nurodė, kad nebūtina siūlyti visų mokamų televizijos premium sporto kanalų, t. y. Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports. Be to, priešingai, nei ji teigia, remiantis per rinkos tyrimą Komisijos pateikto klausimo aiškinimu, darytina išvada, kad jis buvo pakankamai aiškus šiuo aspektu.

130    Šešta, reikia konstatuoti, kad prie ieškinio pridėti dokumentai negali paneigti išvados dėl nepajėgumo vykdyti galimybės naudotis ištekliais ribojimo strategiją, kiek tai susiję su Ziggo Sport Totaal.

131    Konkrečiai kalbant, ieškinio 17 priede pateiktas TelecomPaper straipsnis, kuriame kalbama apie Ziggo Sport taikomą akciją ir nėra jokių argumentų, galinčių paneigti po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto rinkos galios nebuvimą tiekimo rinkoje. Tą patį galima pasakyti dėl ieškinio 18 priede pateikto straipsnio, kuriuo remiantis negalima teigti, kad dėl Ziggo Sport Totaal įgyta rinkos galia tiekimo rinkoje, nes tame straipsnyje apie šį kanalą nekalbama.

132    Dėl ieškinio 19 priede pateiktos ištraukos iš po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto interneto svetainės, kurioje skelbiama apie kainų didinimą galutiniams vartotojams, grindžiamą padidėjusiomis sąnaudomis, reikia pažymėti, kad neaišku, ar tai pagrindžia vertikalaus poveikio rizikos egzistavimą. Konkrečiai kalbant, šis dokumentas nesuteikia galimybės pagrįsti teiginį, kad po koncentracijos sandorio atsiradęs subjektas dėl Ziggo Sport Totaal turėtų rinkos galią tiekimo rinkoje, kuri yra būtina sąlyga galimybės naudotis ištekliais ribojimo rizikos egzistavimui.

133    Taigi reikia atmesti antrojo pagrindo pirmą dalį. Atsižvelgiant į tai, kad visos trys galimybės naudotis ištekliais ribojimo rizikos egzistavimo sąlygos yra kumuliacinės (beje, ieškovė to neneigia), nereikia nagrinėti antrojo pagrindo antros ir trečios dalių. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

 Dėl trečiojo pagrindo dėl pareigos motyvuoti pažeidimo

134    Trečiajame pagrinde ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime Komisija pažeidė pareigą motyvuoti, kiek tai susiję su atitinkamos rinkos apibrėžimu ir konkurentų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ rinkoje galimybės naudotis ištekliais ribojimo pavojaus nebuvimu.

135    Konkrečiai kalbant, ginčijamame sprendime Komisija neįrodė, kad Fox Sports ir Eurosport yra dvi patrauklios Ziggo Sport Totaal alternatyvos, ir nepaaiškino, kodėl skirtingas sporto turinys, pavyzdžiui, futbolas ir „Formulė 1“ gali būti pakaitalai. Be to, ginčijamame sprendime Komisija nevertino turinio svarbos koncentracijos poveikio fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ rinkai analizėje. Pasak ieškovės, Komisija taip pat nemotyvuoja, kodėl, jos teigimu, nėra tikimybės, kad galimas pajamų iš naujų abonentų padidėjimas galėtų kompensuoti negautas pajamas iš kitiems operatoriams suteiktų Ziggo Sport Totaal licencijų.

136    Dublike ieškovė teigia, kad Komisija turėjo motyvuoti savo sprendimą nenuspręsti, kad mokamų televizijos premium sporto kanalų rinka turėjo būti labiau segmentuota pagal sporto turinį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė šiuos argumentus pateikė per administracinę procedūrą, Komisija privalėjo juos išnagrinėti.

137    Komisija, palaikoma įstojusių į bylą šalių, nesutinka su ieškovės argumentais.

138    Kaip galima teigti remiantis suformuota jurisprudencija, SESV 296 straipsnyje nustatytas reikalavimas motyvuoti turi atitikti ginčijamo akto pobūdį ir aiškiai bei nedviprasmiškai atskleisti tą aktą priėmusios institucijos argumentus, kad suinteresuotieji asmenys galėtų sužinoti priimtos priemonės pagrindimą, o kompetentingas teismas – vykdyti kontrolę. Reikalavimas motyvuoti turi būti vertinamas atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ypač į akto turinį, nurodytų motyvų pobūdį ir asmenų, kuriems skirtas aktas, ar kitų asmenų, kurie konkrečiai ir tiesiogiai su juo susiję, suinteresuotumą gauti paaiškinimus. Nereikalaujama motyvuose tiksliai nurodyti visų svarbių faktinių ir teisinių aplinkybių, nes klausimas, ar akto motyvavimas atitinka minėto 296 straipsnio reikalavimus, turi būti vertinamas atsižvelgiant ne tik į jo formuluotę, bet ir į priėmimo aplinkybes bei į visas teisės normas, kuriomis reglamentuojama nagrinėjama sritis (žr. 2008 m. liepos 10 d. Sprendimo Bertelsmann ir Sony Corporation of America / Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, 166 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).

139    Vis dėlto tokį teisės aktą priėmęs subjektas neprivalo išdėstyti pozicijos dėl akivaizdžiai šalutinę reikšmę turinčių argumentų arba užbėgti už akių galimiems prieštaravimams. Taip pat pažymėtina, kad sprendimo motyvavimo tikslumas turi būti proporcingas faktinėms galimybėms ir techninėms sąlygoms arba terminui, per kurį jis turi būti priimtas. Taigi Komisija nepažeidžia pareigos motyvuoti, jei įgyvendindama koncentracijų sandorių kontrolės įgaliojimą sprendime nenurodo tikslių tam tikrų koncentracijos aspektų, kurie jai atrodo akivaizdžiai nesusiję, nereikšmingi ar aiškiai antraeiliai šiai koncentracijai įvertinti, vertinimo motyvų. Toks reikalavimas iš tiesų būtų sunkiai suderinamas su skubos reikalavimu ir trumpais procedūriniais terminais, kurie privalomi Komisijai, kai ji įgyvendina koncentracijų sandorių kontrolės įgaliojimą, ir kurie yra viena iš šių sandorių kontrolės procedūros išskirtinių aplinkybių (2008 m. liepos 10 d. Sprendimo Bertelsmann ir Sony Corporation of America / Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, 167 punktas).

140    Šiuo klausimu pažymėtina, kad nors Komisija nėra įpareigota pagal reglamentą priimtų sprendimų motyvuose išreikšti nuomonę dėl visų jai pateiktų įrodymų ir argumentų, įskaitant turinčius akivaizdžiai antraeilę reikšmę pateiktinam vertinimui, vis dėlto ji turi išdėstyti faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, turinčius esminę reikšmę sprendimo sistemai. Be to, motyvai turi būti logiški ir, be kita ko, vienas kitam neprieštarauti (2008 m. liepos 10 d. Sprendimo Bertelsmann ir Sony Corporation of America / Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, 169 punktas).

141    Be to, remiantis jurisprudencija galima teigti, kad motyvų nebuvimas ar jų nepakankamumas yra esminių procesinių reikalavimų pažeidimu grindžiamas ieškinio pagrindas, savaime besiskiriantis nuo pagrindo, grindžiamo sprendimo motyvų netikslumu, kuris tikrinamas vertinant to sprendimo pagrįstumą (2009 m. birželio 19 d. Sprendimo Qualcomm / Komisija, T‑48/04, EU:T:2009:212, 175 punktas).

142    Atsižvelgiant būtent į šiuos argumentus reikia išnagrinėti ieškovės nurodytą trečiąjį pagrindą.

143    Pirma, ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime nesilaikoma pareigos motyvuoti, kiek tai susiję su atitinkamos rinkos apibrėžimu. Konkrečiai kalbant, ginčijamame sprendime nepaaiškinta, kodėl Fox Sports yra patraukli kanalo Ziggo Sport Totaal alternatyva ir kodėl nėra skirtingo sporto turinio pakeičiamumo. Dėl šios priežasties Komisija turėjo motyvuoti sprendimą nenuspręsti, kad mokamų televizijos premium sporto kanalų rinka turėjo būti labiau segmentuota pagal sporto turinį.

144    Šiems argumentams negali būti pritarta.

145    Iš tiesų, kaip galima teigti remiantis šio sprendimo 70 ir 71 punktais, išvadą dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ginčijamame sprendime Komisija grindė tokiais argumentais. Pirma, tam tikras rinkos tyrimo respondentų skaičius nurodė, jog kanalai Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports konkuruoja dėl panašių klientų ir panašaus turinio ir jau betampą pakaitalais. Be to, Komisija pažymėjo, kad klientai, t. y. tiekėjai mažmenininkai, turėjo prieigą prie tam tikro skaičiaus mokamų televizijos premium sporto kanalų, konkrečiai Fox Sports, kaip kanalo Ziggo Sport Totaal alternatyvos. Beje, dauguma rinkos tyrimo respondentų nurodė, kad Fox Sports turinio pasiūla yra tokia pat patraukli ar net patrauklesnė už Ziggo Sport Totaal pasiūlos turinį. Be to, dauguma tyrimo respondentų teigė, kad mažmeniniams televizijos paslaugų teikėjams svarbu pasiūlyti bent vieną mokamą televizijos premium sporto kanalą, ir tik mažuma teigė, kad būtina pasiūlyti visus Nyderlanduose esančius mokamus televizijos premium sporto kanalus.

146    Remiantis būtent šiais argumentais negalima teigti, kad ginčijamame sprendime nesilaikyta pareigos motyvuoti dar labiau nesusiskirstant į segmentus didmeninės mokamų televizijos premium sporto kanalų tiekimo ir įsigijimo rinkos, atsižvelgiant į kanalų Ziggo Sport Totaal ir Fox Sports pakeičiamumą, kiek tai susiję su paklausa, t. y. su mažmeniniais televizijos paslaugų tiekėjais.

147    Antra, ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime nesilaikyta pareigos motyvuoti, nes koncentracijos poveikio fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų paketų „multiple play“ rinkai analizėje neįvertinta turinio svarba.

148    Šiam argumentui negalima pritarti.

149    Konkrečiai remiantis ginčijamo sprendimo 502, 504 ir 507 konstatuojamosiomis dalimis, išvadą, kad nėra antikonkurencinio galimybės naudotis ištekliais ribojimo rizikos, Komisija pagrindė būtent tuo, kad egzistuoja tokį pat patrauklų ar net patrauklesnį turinį turinti kanalo Ziggo Sport Totaal alternatyva, t. y. Fox Sports, kuriuo vartotojų rinkoje gali naudotis po koncentracijos sandorio atsiradusio subjekto konkurentai.

150    Galiausiai, kaip teigia Komisija, kadangi trečiajame pagrinde ieškovės pateikti argumentai iš tikrųjų gali būti suprantami kaip ginčijamame sprendime Komisijos atlikto vertinimo dėl esmės ginčijamas, bet kuriuo atveju reikėtų atmesti šiuos argumentus dėl priežasčių, išdėstytų šio sprendimo 57–90 ir 118–133 punktuose pateiktoje pirmojo ir antrojo pagrindo analizėje.

151    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, trečiąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

152    Atsižvelgiant į visus nurodytus argumentus, reikia atmesti visą ieškinį.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

153    Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal Komisijos ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

154    Taigi ieškovė padengia ne tik savo, bet ir Komisijos ir į bylą įstojusių šalių bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Atmesti ieškinį.

2.      KPN BV padengia savo ir Europos Komisijos, VodafoneZiggo Group Holding BV, Vodafone Group plc ir Liberty Global Europe Holding BV bylinėjimosi išlaidas.

Collins

Kancheva

Barents

Paskelbta 2019 m. gegužės 23 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: anglų.