Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. septembra 2011 - Michail/Komisia

(vec F-100/09)1

(Verejná služba - Úradník - Právna sila rozhodnutej veci - Povinnosť poskytnúť pomoc - Článok 24 služobného poriadku - Morálne obťažovanie)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Christos Michail (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Meïdanis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci E. Bourtzalas a E. Antypa, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť o pomoc podľa článku 24 služobného poriadku z dôvodu morálneho obťažovania, ktorého bol údajne žalobca obeťou

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    C. Michail znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Komisia.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010, s. 52.