Language of document :

Жалба, подадена на 8 декември 2009 г. - Papathanasiou/СХВП

(Дело F-99/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Elisavet Papathanasiou (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет и описание на правния спор

От една страна, да се отмени клаузата в договора на жалбоподателя, която предвижда автоматично прекратяване на трудовия договор, в случай че жалбоподателят не бъде включен в списъка на резервите на предвиден за нуждите на СХВП външен конкурс, и от друга страна, да се обяви, че конкурси СХВП/AD/01/07, СХВП/AD/02/07, СХВП/AST/01/07 и СХВП/AST/02/02 не произвеждат последици по отношение договора на жалбоподателя. Освен това жалбоподателят иска да му бъде присъдено обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателката иска,

Съдът на публичната служба да отмени писмото на СХВП от 12 март 2009 г. и съдържащите се в него решения на СХВП, съгласно които трудовото правоотношение на жалбоподателя се прекратява с изтичането на 8-месечен срок на предизвестие, считано от 16 март 2009 г., като установи съществуващо трудово правоотношение на жалбоподателя със СХВП. Жалбоподателят иска, доколкото Съдът на публичната служба прецени за необходимо, да бъдат отменени допълнителните писма на СХВП от 3 август 2009 г. (спиране на срока на предизвестие за 3 месеца) и от 9 октомври 2009 г. (отхвърляне на жалбата), които според жалбоподателя нямат самостоятелен характер.

Съдът на публичната служба да отмени клаузата за разваляне в член 5 от трудовия договор между жалбоподателя и СХВП или да я обяви за недействителна, а при условията на евентуалност,

да обяви, че и в бъдеще прекратяването на трудовия договор на жалбоподателя не може да се основава на клаузата за разваляне в трудовия договор;

при условията на евентуалност, да установи, че посочените в писмото на СХВП от 12 март 2009 г. конкурси не са могли да предизвикат неблагоприятните последици на клаузата за разваляне.

Съдът на публичната служба да осъди СХВП да изплати на жалбоподателя обезщетение в подходящ размер за произтеклите от посочените в точка 1 от жалбата имуществени и неимуществени вреди, като този размер се определи по справедливост от Съда на публичната служба.

В случай че към момента, в който Съдът на публичната служба се произнесе дейността на жалбоподателя и/или заплащането на дължимото му от СХВП възнаграждение вече са преустановени, въпреки че трудовото правоотношение не е прекратено поради неправомерност на поведението на СХВП:

Съдът на публичната служба да осъди СХВП, като установи задължението на СХВП съгласно досегашните условия да продължи трудовоправното отношение с жалбоподателя и да го възстанови на служба, да обезщети в пълен размер жалбоподателя, като поправи възникналите за жалбоподателя имуществени вреди, по-специално като изплати всички евентуално неизплатени възнаграждения, и всички други причинени с неправомерното поведение на СХВП разходи (след приспадане на полученото обезщетение на безработица).

при условията на евентуалност, ако поради основания от правно или фактическо естество в настоящия случай не се стигне до възстановяване на жалбоподателя на служба и/или до продължаване на трудовото правоотношение с него при досегашните условия, да се осъди СХВП да изплати на жалбоподателя за имуществените вреди, възникнали вследствие на незаконното прекратяване на неговата трудова дейност, обезщетение в размер на разликата между действителния доход и дохода, който трябваше да се очаква, в сравнение с дохода, който жалбоподателят би получил, ако договорът бе продължил да действа, като се вземат предвид подлежащите на изплащане пенсионни и други права.

Да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

____________