Language of document :

2008. december 8-án benyújtott kereset - Papathanasiou kontra OHIM

(F-99/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanyolország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes szerződésében foglalt azon záradék semmisségének megállapítása, amely a munkaszerződés automatikus megszüntetését írja elő arra az esetre, ha a felperes az OHIM keretein kívül szervezett versenyvizsgán nem szerepel sikeresen, másrészt annak megállapítása, hogy az OHIM/AD/01/07. sz., az OHIM/AD/02/07. sz., az OHIM/AST/01/07. sz. és az OHIM/AST/02/02. sz. versenyvizsgák nincsenek kihatással a felperes szerződésére. Ezenkívül kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az OHIM 2009. március 12-i levelét és az OHIM abban foglalt határozatait, amelyek értelmében a felperes foglalkoztatási jogviszonyát 2009. március 16-ától számított héthónapos felmondási idővel megszünteti, a felperes OHIM-nál fennálló munkaviszonya felmondással nem érintett fennmaradásának megállapításával semmisítse meg. Amennyiben a Közszolgálati Törvényszék szükségesnek ítéli, a felperes az OHIM 2009. október 9-i, a felperes által nem önállóként meghatározott levelének (a panasz elutasítása) megsemmisítését is kéri;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes OHIM-mel kötött munkaszerződésének 5. cikkében foglalt megszüntetési záradékot vagy állapítsa meg annak semmisségét, másodlagosan pedig

állapítsa meg, hogy a felperes munkaviszonyának megszüntetése a jövőben sem indokolható a munkaszerződésében foglalt megszüntetési záradékkal;

a fentiekhez képest is másodlagosan állapítsa meg, hogy mindenesetre az OHIM 2009. március 12-i levelében említett versenyvizsgák nem voltak alkalmasak arra, hogy a megszüntetési záradék alapján hátrányos következményeket váltsanak ki;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-et, hogy a keresetlevél 1. pontjában megfogalmazott állítások szerint a felperest ért nem vagyoni károkért fizessen a felperesnek méltányos, a Közszolgálati Törvényszék belátása szerint megállapított mértékű kártérítést;

arra az esetre, ha a felperes Közszolgálati Törvényszék - az OHIM azon kötelezettségének megállapításával, hogy a felperest az eddig irányadó feltételek mellett továbbfoglalkoztassa és helyezze vissza a szolgálatba - kötelezze az OHIM-et, hogy teljes körűen térítse meg a felperest ért vagyoni károkat, különösen azáltal, hogy fizesse ki a felperest megillető valamennyi esetleges illetményhátralékot és térítsen meg minden egyéb, az OHIM jogellenes magatartása folytán a felperesnél felmerült költséget (levonva azokból a felperes által felvett álláskeresési támogatást);

másodlagosan arra az esetre, ha az előbbi helyzetben jogi vagy ténybeli okokból a felperes szolgálatba történő visszahelyezésére és/vagy az eddig irányadó feltételek melletti továbbfoglalkoztatására nem kerülhet sor, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-et, hogy fizessen kártérítést a felperesnek a tevékenysége jogellenes megszüntetésében megnyilvánuló vagyoni károkért, mégpedig a felperes ténylegesen várható jövedelme és azon jövedelem közötti különbségnek megfelelő mértékben, amelyet akkor ért volna el, ha a szerződése továbbra is hatályban marad, figyelembe véve a nyugdíjjárulékokat és egyéb követeléseket,

mindenesetre legalább olyan mértékű kártérítést fizessen a felperesnek a tevékenysége jogellenes megszüntetésében megnyilvánuló vagyoni károkért, amely megfelel a felperes 2009. október 15-éig elért jövedelme és azon jövedelem közötti különbségnek, amelyet akkor ért volna el, ha a szerződése 2009. november 15-éig hatályban marad, figyelembe véve a nyugdíjjárulékokat és egyéb követeléseket;

a Közszolgálati Törvényszék az OHIM-et kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

____________