Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 8. decembrī - Papathanasiou/ITSB

(lieta F-99/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spānija) (pārstāvis - H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt prasītājas līguma klauzulu, saskaņā ar kuru paredzēts automātiski izbeigt darba līgumu, ja prasītāja netiktu izvēlēta ārējā, ITSB vajadzībām organizētā konkursā, un, otrkārt, atzīt, ka konkursi OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 un OHMI/AST/02/02 nekādi nav ietekmējuši prasītājas līgumu. Turklāt prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB 2009. gada 12. marta vēstuli un tajā ietvertos ITSB lēmumus, saskaņā ar kuriem izbeidzas prasītājas darba tiesiskās attiecības, piemērojot 8 mēnešu uzteikuma termiņu sākot no 2009. gada 16. marta, atzīstot, ka prasītājas darba tiesiskās attiecības ar ITSB ir spēkā. Ja tiesa uzskatīs par vajadzīgu, prasītāja lūdz atcelt arī citu ITSB 2009. gada 3. augusta vēstuli (termiņa apturējums uz 3 mēnešiem) un 2009. gada 9. oktobra vēstuli (sūdzības noraidījums), kas prasītājas skatījumā nav atsevišķi akti;

atcelt vai atzīt par spēkā neesošu prasītājas darba līguma ar ITSB 5. pantā ietverto darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu, pakārtoti,

atzīt, ka arī nākotnē prasītājas darba līguma izbeigšanu nevar balstīt uz šo darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu;

vēl pakārtoti atzīt, ka katrā ziņā ITSB 2009. gada 12. marta vēstulē minētie konkursi nekādi nevar radīt negatīvas sekas saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu.

piespriest ITSB samaksāt prasītājai kompensāciju tādā apmērā, kāds tiesai šķitīs atbilstošs, par morālo un nemateriālo kaitējumu, ko prasītāja cietusi saistībā 1. prasījumā minēto;

ja brīdī, kad Vispārējā tiesa pieņems lēmumu un/vai ITSB atmaksās prasītājai nesamaksāto atalgojumu, nelikumīgas ITSB rīcības dēļ prasītājas faktiskais darbs būs izbeigts, neskatoties uz darba tiesisko attiecību turpināšanos:

piespriest ITSB atlīdzināt prasītājai - uzliekot ITSB par pienākumu prasītāju nodarbināt ar tādiem pašiem nosacījumiem un atjaunot darbā - zaudējumus, it īpaši izmaksājot viņai nesamaksāto darba algu un citus nelikumīgās ITSB rīcības rezultātā prasītājai radītos izdevumus (atskaitot saņemto bezdarbnieka pabalstu);

pakārtoti, ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ iepriekš minētajā situācijā prasītāju nav iespējams atjaunot darbā un/vai turpināt darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējiem nosacījumiem, piespriest ITSB atlīdzināt tā nelikumīgās darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumus, kas atbilst starpībai starp faktiski sagaidāmajiem ienākumiem un tiem, ko viņa būtu saņēmusi, ja darba līgums būtu bijis spēkā, ņemot vērā iemaksas pensiju fondā un citas iemaksas;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________