Language of document :

Žaloba podaná 8. decembra 2009 - Papathanasiou/ÚHVT

(vec F-99/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Jednak návrh na zrušenie doložky v zmluve žalobkyne, ktorá stanovuje automatické ukončenie pracovného pomeru v prípade, že by žalobkyňu nevybrali v externom výberovom konaní pre ÚHVT, jednak návrh na prehlásenie, že výberové konania OHIM/AD/01/07, OHIM/AD/02/07, OHIM/AST/01/07 a OHIM/AST/02/02 nemajú účinky na zmluvu žalobkyne. Okrem toho návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť list ÚHVT z 12. marca 2009 a v ňom obsiahnuté rozhodnutia ÚHVT, podľa ktorých pracovný pomer žalobkyne skončí uplynutím 8-mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť 16. marca 2009 a určiť, že pracovný pomer žalobkyne s ÚHVT naďalej trvá bez výpovede. Ak to Súd pre verejnú službu bude považovať za potrebné, žalobkyňa navrhuje tiež zrušiť ďalšie listy ÚHVT z 3. októbra 2009 (3-mesačné prerušenie plynutia výpovednej doby) a z 9. októbra 2009 (zamietnutie sťažnosti), ktoré žalobkyňa kvalifikuje ako nesamostatné,

zrušiť rozväzovaciu doložku v článku 5 pracovnej zmluvy žalobkyne s ÚHVT alebo ju prehlásiť za neplatnú,

subsidiárne prehlásiť, že ani v budúcnosti nemožno ukončiť pracovný pomer žalobkyne na základe rozväzovacej doložky v jej pracovnej zmluve;

subsidiárne konštatovať, že výberové konania uvedené v liste ÚHVT z 12. marca 2009 neboli v žiadnom prípade spôsobilé vyvolať negatívne účinky podľa rozväzovacej doložky;

uložiť ÚHVT povinnosť nahradiť škodu žalobkyni v primeranej, Súdom určenej výške za nemajetkovú a majetkovú ujmu spôsobenú žalobkyni rozhodnutiami uvedenými v prvom odseku návrhov žalobkyne,

v prípade, že bolo na základe protiprávneho postupu ÚHVT faktické zamestnanie žalobkyne ukončené v čase prijatia rozhodnutia Súdu pre verejnú službu a/alebo zaplatenia dlžných súm zo strany ÚHVT, a to napriek pokračovaniu pracovného pomeru:

uložiť ÚHVT povinnosť na náhradu materiálnej škody žalobkyni v plnej výške najmä zaplatením všetkých prípadných dlhovaných miezd a všetkých ostatných výdavkov žalobkyne zapríčinených protiprávnym konaním ÚHVT (znížených o prijaté dávky v nezamestnanosti) spolu s určením povinnosti ÚHVT, aby žalobkyňu naďalej zamestnával za doterajších podmienok a začlenil ju späť do služby;

subsidiárne pre prípad, že z právnych alebo z faktických dôvodov v danej situácii nedôjde k opätovnému začleneniu žalobkyne do služby a/alebo ďalšiemu zamestnávaniu za doterajších podmienok, uložiť ÚHVT náhradu materiálnej škody, ktorá žalobkyni vznikla protiprávnym ukončením jej činnosti vo výške rozdielu medzi jej životným príjmom, ktorý môže skutočne očakávať a životným príjmom, ktorý by žalobkyňa dosiahla, keby pracovný pomer naďalej trval, so zohľadnením dôchodkových dávok a iných nárokov;

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________