Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 5 juli 2007 - Dethomas / Commissie

(Zaak F-93/06)1

(Ambtenaren - Voormalig tijdelijk functionaris - Aanstelling als ambtenaar - Statuutwijziging op 1 mei 2004 - Artikel 32, derde alinea, van Statuut - Indeling in salaristrap)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: aanvankelijk V. Joris en H. Kraemer, vervolgens H. Kraemer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 11 januari 2006 houdende aanstelling van verzoeker, die als tijdelijk functionaris was ingedeeld in de rang A1*14, salaristrap 8, als ambtenaar op proef van de Europese Gemeenschappen, voor zover hij daarbij is ingedeeld in de rang A*14, salaristrap 2

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 januari 2006 wordt nietig verklaard, voor zover Dethomas daarbij als hoofd van de delegatie van de Commissie in het Koninkrijk Marokko is ingedeeld in de rang A*14, salaristrap 2.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 22.