Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2007 - López Teruel / BHIM

(Zaak F-97/06)1

(Ambtenaren - Invaliditeit - Afwijzing van verzoek tot instelling van invaliditeitscommissie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanje) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden, L. Levi en C. Ronzi, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (vertegenwoordiger: I. de Medrano Caballero, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het BHIM van 2 september 2005 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om een invaliditeitscommissie in te stellen die moet beoordelen of zij niet in staat is om de bij haar ambt behorende werkzaamheden te vervullen en recht heeft op het invaliditeitspensioen

Dictum

Het besluit van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 oktober 2005 houdende afwijzing van het verzoek van López Teruel om een invaliditeitscommissie in te stellen, wordt nietig verklaard.

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 24.