Language of document :

Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 17. aprīļa spriedums - C un F/Komisija

(lieta F-44/06 un F-94/06) 1

Ierēdņi - Civildienesta noteikumu 78. pants - Invaliditātes pensija - Pirmās instances tiesa sprieduma izpilde - Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: C un F, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - J. Van Rossum, S. Orlandi un J.-N. Louis, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis - J. Currall)

Apvienoto lietu priekšmets

Lietā F-44/06:

Pirmkārt, atcelt 2005. gada 13. jūnija lēmumu, ar ko attiecībā uz prasītāju atteikts veikt jebkādus pasākumus Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas sprieduma lietā T-376/02, kur tas pats prasītājs prasību bija cēlis pret 2002. gada 14. janvāra lēmumu, izpildei, un, otrkārt, atcelt 2006. gada 23. februāra lēmumu, ar ko prasītājs pensionēts un ar ko viņam piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 2. punktu ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra

Lietā F-94/06:

Pirmkārt, atcelt 2006. gada 23. februāra lēmumu, ar ko prasītājs pensionēts un ar ko viņam piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 2. punktu ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra, un, otrkārt, lūgums atlīdzināt zaudējumus.

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Kopienu Komisija pārskaita prasītājam kompensāciju EUR 2 000 apmērā kā atlīdzību par viņam nodarīto morālo kaitējumu.

Pārējā daļā prasību noraidīt.

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un divas trešdaļas no prasītāja tiesāšanās izdevumiem lietās F-44/06 C/Komisija un F-94/06 F/Komisija.

____________

1 - F-44/06: OV C 154, 01.07.2006., 25. lpp., un F-94/06: OV C 237, 30.09.2006., 22. lpp.