Language of document :

Beroep ingesteld op 16 augustus 2006 - Dethomas / Commissie

(Zaak F-93/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (vertegenwoordigers: S. Orlandini, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 11 januari 2006 waarbij verzoeker als ambtenaar van de Europese Gemeenschappen op proef is aangesteld in de hoedanigheid van hoofd van de delegatie van de Commissie in Marokko bij het directoraat-generaal "Buitenlandse betrekkingen", voor zover hij daarbij is ingedeeld in rang A*14, salaristrap 2;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tijdens zijn aanstelling als tijdelijk functionaris in rang A*14, salaristrap 8, heeft verzoeker gesolliciteerd naar de functie vermeld in de kennisgeving van vacature COM/229/04 voor de vervulling van de post van hoofd van de delegatie van de Commissie in Marokko1. Nadat de keuze op hem was gevallen, is hij aangesteld als ambtenaar op proef en ingedeeld in rang A*14, salaristrap 2.

In zijn beroep voert verzoeker aan dat nu hij is aangesteld als ambtenaar in dezelfde rang en onmiddellijk aansluitend op zijn diensttijd als tijdelijk functionaris, de Commissie hem op grond van artikel 32, lid 3, van het Statuut had moeten indelen in rang A*14, salaristrap 8. Door hem het in deze bepaling voorziene voordeel te ontzeggen, heeft de Commissie blijk gegeven van een kennelijk onjuiste rechtsopvatting.

____________

1 - PB C 246 A van 5.10.2004, blz. 1.