Language of document :

Žaloba podaná 11. augusta 2006 - Taruffi/Komisia

(Vec F-95/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť, že článok 4 ods. 1 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45 služobného poriadku prijatých rozhodnutím Komisie z 2. novembra 2004 (VVU) je protiprávny,

zrušiť rozhodnutia Komisie, ktorými sa stanovujú zásluhové body a prioritné body žalobcu za obdobia povyšovania 2004 a 2005, ako aj rozhodnutia nezapísať jeho meno do zoznamu zásluh po výboroch pre povyšovanie a do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy B*10 za obdobie povyšovania 2004,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza absenciu skutočného skúmania jeho zásluh v rámci jeho hodnotenia uskutočneného výborom pre povyšovanie, v dôsledku kladnej odpovedi správneho orgánu na jeho prvú sťažnosť.

Pokiaľ ide o hodnotené obdobie 2004, žalobca uvádza najmä zjavne nesprávne posúdenie spočívajúce v tom, že jeho zásluhy za hodnotené obdobie 2004 sa porovnávali so zásluhami úradníkov patriacich do rozpočtu "výskum", zatiaľ čo on patril v tomto hodnotenom období do rozpočtu "prevádzka."

Pokiaľ ide o hodnotené obdobie 2005, žalobca považuje za protiprávny výklad článku 4 ods. 1 VVU prijatý Komisiou, podľa ktorého aj keď žalobca pôsobil na dvoch rôznych generálnych riaditeľstvách, a aj keď priebežné hodnotenie obsahujúce pridelenie zásluhových bodov bolo vypracované za prvú časť roka 2004, jedine generálne riaditeľstvo poverené vypracovaním konečného hodnotenia je oprávnené udeliť prioritné body.

Vo všeobecnosti sa žalobca domnieva, že napadnuté rozhodnutia boli prijaté v rozpore s článkom 45 služobného poriadku vzhľadom na to, že ako určujúce kritérium bol zohľadnený počet odpracovaných rokov, a nie zásluhy.

____________