Language of document :

Sag anlagt den 15. august 2006 - Lopez Teruel mod KHIM

(Sag F-97/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spanein) (ved advokater G. Vandersanden, L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 6. oktober 2005, hvorved ansættelsesmyndigheden gav afslag på sagsøgerens anmodning om at nedsætte et invaliditetsudvalg i henhold til vedtægtens artikel 78, annulleres.

Om fornødent: Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. maj 2006, hvorved der blev givet afslag på den af sagsøgeren rejste klage, annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Harmoniseringskontoret, tilstillede den 8. juni 2005 administrationen en anmodning om at nedsætte et invaliditetsudvalg med henblik på at vurdere, om der forelå invaliditet som omhandlet i vedtægtens artikel 78. Harmoniseringskontoret gav afslag på at nedsætte et sådant udvalg, idet det gjorde gældende, dels at det i henhold til vedtægtens artikel 59, stk. 4, rådede over et frit skøn på området, dels at den af sagsøgeren påberåbte sygdom ikke kunne gøres til genstand for en invaliditetsprocedure, eftersom den allerede havde været genstand for en voldgiftsprocedure.

Sagsøgeren har gjort tre anbringender gældende, hvoraf det første vedrørende en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 78 har to led. I det første led er det gjort gældende, at den pågældende tjenestemand har ret til at forelægge sagen for invaliditetsudvalget - uanset den anerkendte mulighed for ansættelsesmyndigheden til også at behandle sagen - eftersom vedtægtens artikel 78 og 59 har forskellig ratio legis og regulerer forskellige situationer. I det andet led foreholder sagsøgeren Harmoniseringskontoret, at det har anlagt et åbenbart urigtigt skøn, og at det har overskredet sine beføjelser i det omfang, det har erstattet medicinsk ekspertise med sit eget skøn.

Det andet anbringende vedrører tilsidesættelsen af omsorgspligten og princippet om god forvaltningsskik. Navnlig mener sagsøgeren, at Harmoniseringskontoret ikke har foretaget en rigtig afvejning af de involverede interesser, og slet ikke har taget hensyn til sagsøgerens yderst skrøbelige helbred.

Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelsen af princippet om forbud mod forskelsbehandling og ligebehandlingsprincippet. Ifølge sagsøgeren har alle andre tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber - undtagen dem ved Harmoniseringskontoret - mulighed for at blive undersøgt af et invaliditetsudvalg. Harmoniseringskontorets fortolkning af vedtægtens artikel 78 indebærer, at den enhed, der i henhold til Amsterdam-traktatens artikel 9, stk. 3, gælder for De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd, brydes.

____________