Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 15. augustā - Lopez Teruel pret ITSB

(lieta F-97/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spānija) (pārstāvji - G. Vandersanden, L. Levi un C. Ronzi, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2005. gada 6. oktobra lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija atteica apmierināt prasītāja lūgumu sasaukt invaliditātes komisiju atbilstoši Civildienesta noteikumu 78. pantam;

vajadzības gadījumā atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 5. maija lēmumu ar kuru tiek noraidīta 2006. gada 6. janvārī iesniegtā sūdzība;

piespriest atbildētāju atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2005. gada 8. jūnijā prasītāja, kas ir ITSB darbinieks, nosūtīja administrācijai lūgumu sasaukt invaliditātes komisiju, lai izvērtētu invaliditātes atbilstību Civildienesta noteikumu 78. panta nozīmē. ITSB atteicās sasaukt šādu komisiju, norādot, ka šajā jomā iecēlējinstitūcijai, no vienas puses, ir diskrecionāras tiesības atbilstoši 59. panta 4. punktam, un, no otras puses, norādīja, ka pataloģija, par kuru sūdzas prasītāja, nevarētu būt invaliditātes procesa priekšmets, tā kā tā jau bija priekšmets šķīrējtiesas procesā.

Sūdzībā prasītāja norāda uz trijiem pamatojumiem, no kuriem pirmais ir sadalīts divās daļās un attiecās uz Civildienesta noteikumu 78. panta pārkāpumu. Pirmajā daļā, tā sūdzas, ka attiecīgajam ierēdnim ir tiesības griezties pie invaliditātes komisijas neatkarīgi no iespējas vērsties pie šādas komisijas, kas atzīta arī attiecībā uz iecēlējinstitūciju, tā kā Civildienesta noteikumu 78. un 59. pantam ir atšķirīgs ratio legis un tas regulē citus gadījumus. Otrajā daļā prasītāja uzskata, ka ITSB ir acīmredzami kļūdījies un ir pārkāpis savu kompetenci tiktāl, ciktāl tas savu lēmumu aizvietoja ar mediķu lēmumu.

Ar otro pamatojumu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts pienākums rīkoties ierēdņa interesēs un atbilstoši labas pārvaldības principam. ITSB it īpaši nav pienācīgi, pēc iespējas īsā laikā, izvērtējis iesaistītās prasītājas intereses un nav pilnībā ņēmis vērā īpaši trauslo prasītājas veselības stāvokli.

Trešajā pamatojumā prasītāja apgalvo, ka ir pārkāpts nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes princips. Pēc prasītājas uzskatiem visiem pārējiem Eiropas Kopienu darbiniekiem var būt tiesības tikt pārbaudītiem invaliditātes komisijā, savukārt, pretēja situācija ir ITSB darbiniekiem. Interpretācija, kuru birojs sniedz par Civildienesta noteikumu 78. punktu, šķeļ Kopienas civildienestu, uz kuru atsaucas Amsterdamas līguma 9. panta 3. punkts.

____________