Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 19. júla 2007

Vec F‑98/06

Risto Lohiniva

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. Lohiniva navrhuje zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Komisie z 30. mája 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podanú proti rozhodnutiu Komisie, ktoré mu odmietlo od jeho preloženia do Bruselu po období služby vo Fínsku priznať právo aj naďalej prevádzať 35 % jeho čistej mesačnej odmeny do uvedenej krajiny podľa článku 17 prílohy XIII služobného poriadku

Rozhodnutie: Vec F‑98/06, Lohiniva/Komisia, je vymazaná z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia vyplatí žalobcovi v rámci konečného urovnania veci sumu 5 000 eur vrátane jeho trov konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom pred Súdom pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 5 druhý pododsek a článok 98 prvý odsek; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)