Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 19 juli 2007

Mål F-98/06

Risto Lohiniva

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förlikning efter initiativ från personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan som Risto Lohiniva väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, om ogiltigförklaring av kommissionens tillsättningsmyndighets beslut av den 30 maj 2006 om avslag på det klagomål som sökanden framställt mot kommissionens beslut att inte tillerkänna sökanden rätten att, från och med sin återkomst till Bryssel efter en period av tjänstgöring i Finland, även fortsättningsvis överföra 35 procent av sin nettomånadslön till nämnda land enligt artikel 17 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande: Mål F‑98/06, Lohiniva mot kommissionen, avskrivs. Kommissionen skall till sökanden, i syfte att slutligt reglera tvisten, utge 5 000 euro, inbegripet sökandens rättegångskostnader. Kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 87.5 andra stycket och 98 första stycket; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4)