Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 5. júla 2007

Vec F‑93/06

Bruno Dethomas

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Bývalý dočasný zamestnanec – Vymenovanie za úradníka – Zmena služobného poriadku od 1. mája 2004 – Článok 32 tretí odsek služobného poriadku – Zaradenie do platového stupňa“

Predmet : Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou B. Dethomas navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. januára 2006, ktorým bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe a pridelený ako vedúci delegácie Komisie v Marockom kráľovstve na generálne riaditeľstvo „Vonkajšie vzťahy“, v rozsahu, v akom toto rozhodnutie stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*14, platového stupňa 2

Rozhodnutie : Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2006 sa zrušuje v rozsahu, v akom stanovuje zaradenie žalobcu ako vedúceho delegácie Komisie v Marockom kráľovstve do platovej triedy A*14, platového stupňa 2. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Prijímanie – Zaradenie do platového stupňa – Započítanie odpracovaných rokov v platovom stupni

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 2 a článok 32 tretí odsek; nariadenie Rady č. 723/2004)

Pri neexistencii prechodných ustanovení nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov, ako aj Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 32 tretí odsek služobného poriadku, ktorého jednoznačné znenie nepripúšťa akúkoľvek diskusiu, ostáva v plnom rozsahu uplatniteľný po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia na zaradenie do platového stupňa každého dočasného zamestnanca vymenovaného za úradníka v platovej triede, ktorú mal doposiaľ. Zachová si teda odpracované roky v platovom stupni, ktoré dosiahol ako dočasný zamestnanec.

V tejto súvislosti nemožno považovať vymenovanie zamestnanca v činnom postavení na vyššie pracovné miesto na základe článku 29 ods. 2 služobného poriadku za „externé“ prijatie, ktoré by bránilo akémukoľvek zohľadneniu odpracovaných rokov, ktoré novo vymenovaný úradník dosiahol ako dočasný zamestnanec.

(pozri body 49, 58 a 62)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2007, Da Silva/Komisia, F‑21/06, Zb. VS s. I‑A‑1-0000, II‑A-1-0000, bod 75