Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 5 juli 2007

Mål F-93/06

Bruno Dethomas

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tidigare tillfälligt anställd – Tillsättning som tjänsteman – Ändring av tjänsteföreskrifterna den 1 maj 2004 – Artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna – Placering i löneklass”

Saken: Bruno Dethomas har väckt talan med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 11 januari 2006 genom vilket sökanden fick provanställning som chef för kommissionens delegation i Marocko vid generaldirektoratet för yttre förbindelser, eftersom sökanden placerades i lönegrad A14, löneklass 2.

Avgörande: Det beslut som Europeiska gemenskapernas kommission fattade den 11 januari 2006 ogiltigförklaras till den del sökanden, i egenskap av chef för kommissionens delegation i Konungariket Marocko, placerats i lönegrad A*14, löneklass 2. Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Rekrytering – Placering i löneklass – Tillgodoräknande av tjänstgöringstid i löneklass

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 29.2 och 32 tredje stycket; rådets förordning nr 723/2004)

Eftersom övergångsbestämmelser saknas i förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna skall artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna, som har en tydlig och odiskutabel lydelse, efter det att den ovannämnda förordningen har trätt i kraft vara tillämplig fullt ut på placering i löneklass av alla tillfälligt anställda som utses till tjänstemän i den lönegrad som de dittills innehaft. Dessa skall således få tillgodoräkna sig den tjänstetid de uppnått som tillfälligt anställda.

Härvid kan tillsättning av en tillfälligt anställd i aktiv tjänst på en tjänst som högre tjänsteman i enlighet med artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna inte anses utgöra en ”extern” rekrytering som utgör hinder mot att de tjänsteår skall beaktas som den nytillsatte tjänstemannen har fullgjort som tillfälligt anställd.

(se punkterna 49, 58 och 62)

Hänvisning till

Personaldomstolen den 28 juni 2007 i mål F-21/06, Da Silva mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A-1-0000 och II‑A-1-0000, punkt 75