Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Обединено кралство), постъпило на 18 февруари 2015 г. — OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Financial Conduct Authority

(Дело C-72/15)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Страни в главното производство

Жалбоподател: OJSC Rosneft Oil Company

Ответник: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Financial Conduct Authority

Преюдициални въпроси

Поставените въпроси се отнасят до Решение 2014/512/ОВППС1 , изменено с Решение 2014/659/ОВППС на Съвета2 и Решение 2014/872/ОВППС на Съвета3 (наричани по-нататък във въпросите заедно „Решението“) и Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета4 , изменен с Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета5 и Регламент (ЕС) № 1290/2014 на Съвета6 (наричани по-нататък заедно „Регламентът на ЕС“). Въпросите са следните:

Като се имат предвид по-специално член 19, параграф 1 ДЕС, член 24 ДЕС, член 40 ДЕС, член 47 [от Хартата на основните права на Европейския съюз] и член 275, втора алинея ДФЕС, компетентен ли е Съдът да се произнесе по преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС относно валидността на член 1, параграф 2, букви б), в) и г), член 1, параграф 3, членове 4 и 4а, член 7 и приложение III към Решението?

2)(a)    Невалидни ли са една или повече от следните разпоредби (наричани по-нататък „приложимите мерки“) от Регламента на ЕС и доколкото Съдът е компетентен, от Решението:

членове 4 и 4а от Решението;

членове 3 и 3а, член 4, параграфи 3 и 4, и приложение II към Регламента на ЕС (наричани по-нататък заедно „разпоредбите относно нефтения сектор“);

член 1, параграф 2, букви б), в) и г) и параграф 3, и приложение III към Решението;

член 5, параграф 2, букви б), в) и г) и параграф 3, и приложение VI към Регламента на ЕС (наричани по-нататък заедно „разпоредбите относно ценните книжа и отпускането на заеми“);

член 7 от Решението; и

член 11 от Регламента на ЕС.

2)(б)    В случай че приложимите мерки са валидни, противоречи ли на принципа на правната сигурност и на принципа, според който nulla poena sine lege certa, държава членка да налага наказателноправни санкции съгласно член 8 от Регламента на ЕС, преди Съдът да изясни достатъчно обхвата на съответното нарушение?

В случай че приложимите забрани или ограничения, посочени във въпрос 2, буква а), са валидни:

Понятието „финансова помощ“ по смисъла на член 4, параграф 3 от Регламента на ЕС включва ли обработване на плащания от банка или друга финансова институция?Забранява ли член 5 от Регламента на ЕС емитирането или друг вид търговия с глобални депозитарни разписки (наричани по-нататък „ГДР“), емитирани на или след 12 септември 2014 г. съгласно договор за депозит с някое от образуванията, включени в списъка в приложение VI, във връзка с акции в някое от тези образувания, които са били емитирани до 12 септември 2014 г.?Ако Съдът счете, че съществува неяснота, която може да се преодолее адекватно чрез дадени от него допълнителни насоки, какво е правилното тълкуване на понятията „шисти“ и „води с дълбочина по-голяма от 150 метра“ съгласно член 4 от Решението и членове 3 и 3а от Регламента на ЕС? По-специално, ако Съдът счете това за необходимо и уместно, може ли да предостави геоложко тълкуване на понятието „шисти“, което да се използва при прилагане на регламента, и да изясни дали измерването на „води с дълбочина по-голяма от 150 метра“ трябва да се извърши от мястото на сондиране или от друго място?

____________

____________

1 Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2104 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, стр. 13). Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, стр. 54). Решение 2014/872/ОВППС на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положе

нието в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение на Решение 2014/512/ОВППС (ОВ L 349, стр. 58). Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, стр. 1). Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Р