Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2017. március 28-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Divisional Court] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A PJSC Rosneft Oil Company, korábban Rosneft Oil Company OJSC kérelme alapján The Queen kontra Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(C-72/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) – Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedések – A 2014/512/KKBP határozat és a 833/2014/EU rendelet rendelkezései – Érvényesség – A Bíróság hatásköre – Az EU–Oroszország partnerségi megállapodás – Indokolási kötelezettség – A jogbiztonság elve és az alkalmazandó jogszabály meghatározottságának elve – A tőkepiachoz való hozzáférés – Pénzügyi támogatás – Értékpapírt megtestesítő nemzetközi igazolások (Global Depositary Receipts) – Olajágazat – A »pala« és a »150 métert meghaladó tengermélység« fogalmának értelmezése iránti kérelem – Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: a PJSC Rosneft Oil Company, korábban Rosneft Oil Company OJSC kérelme alapján The Queen

Alperesek: Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Rendelkező rész

Az EUSZ 19. cikket, az EUSZ 24. cikket és az EUSZ 40. cikket, az EUMSZ 275. cikket, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét akként kell értelmezni, hogy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 267. cikk alapján hatáskörrel rendelkezik arra, hogy előzetes döntéshozatal keretében határozzon a közös kül- és biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezések alapján elfogadott olyan aktus érvényességéről, mint a 2014. december 4-i 2014/872/KKBP tanácsi határozattal módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat, amennyiben az előzetes döntéshozatal iránti kérelem vagy az EUSZ 40. cikk e határozat általi tiszteletben tartásának felülvizsgálatára, vagy pedig a természetes vagy jogi személyekkel szembeni korlátozó intézkedések jogszerűségének felülvizsgálatára vonatkozik.

A második kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan elemet sem, amely érinthetné a 2014/872 határozattal módosított 2014/512 határozat 1. cikke (2) bekezdése b)–d) pontjának és (3) bekezdésének, 7. cikkének és III. mellékletének, illetve a 2014. december 4-i 1290/2014/EU tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 3. és 3a. cikkének, 4. cikke (3) és (4) bekezdésének, 5. cikke (2) bekezdése b)–d) pontjának és (3) bekezdésének, 11. cikkének, valamint II. és VI. mellékletének érvényességét.

A jogbiztonság elvét és az alkalmazandó jogszabály meghatározottságának elvét (nulla poena sine lege certa) akként kell értelmezni, hogy azok nem képezik akadályát annak, hogy valamely tagállam az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendeletben foglalt rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókat írjon elő, összhangban e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével, még mielőtt az említett rendelkezések tartalmát, következésképpen pedig az azokhoz kapcsolódó büntetőjogi szankciókat az Európai Unió Bírósága pontosította volna.

Az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában szereplő „pénzügyi támogatás” kifejezést akként kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában valamely bank vagy egyéb pénzügyi intézmény részéről önmagában pénzforgalmi művelet végrehajtását.

Az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet 5. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az megtiltja, hogy az 1290/2014 rendelettel módosított 833/2014 rendelet VI. mellékletében felsorolt jogalanyok valamelyikével létrejött letéti megállapodás alapján 2014. szeptember 12. után értékpapírt megtestesítő nemzetközi igazolásokat (Global Depositary Receipts) bocsássanak ki, ideértve azt az esetet is, ha ezen igazolások az e jogalanyok valamelyike által ezen időpontot megelőzően kibocsátott részvényeket testesítenek meg.

____________

1 HL C 155., 2015.5.11.