Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tallinna Halduskohus (Estland) den 18 november 2020 – AS Lux Express Estonia mot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Mål C-614/20)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Tallinna Halduskohus

Parter i det nationella målet

Sökande: AS Lux Express Estonia

Svarande: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tolkningsfrågor

Ska det fallet att alla privata företag, som inom landet i kommersiellt syfte bedriver persontransporter i linjetrafik på väg, vattenväg och järnväg, åläggs samma skyldighet att kostnadsfritt transportera passagerare inom en viss grupp (barn i förskoleåldern, personer upp till 16 års ålder med funktionshinder, personer från 16 års ålder och uppåt med gravt funktionshinder samt personer med betydande synnedsättning liksom ledsagare för en person med grav eller betydande synnedsättning och ledarhund eller assistanshund för en person med funktionshinder) behandlas som åläggande av en allmän trafikplikt i den mening som avses i artiklarna 2 e och 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/20071 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70?

Har – för det fall att detta utgör en allmän trafikplikt i den mening som avses i förordning nr 1370/2007 – en medlemsstat i enlighet med artikel 4.1 b i i förordning nr 1370/2007 rätt att genom nationell lag utesluta ersättning till transportören för uppfyllandet av en sådan skyldighet?

Vilka kriterier är tillämpliga för det fall att en medlemsstat har rätt att utesluta ersättning till transportören?

Är det enligt artikel 3.3 i förordning nr 1370/2007 tillåtet att undanta allmänna bestämmelser om fastställande av högsta tillåtna taxor för andra grupper än de som anges i denna bestämmelse från tillämpningsområdet för förordningen?

Gäller skyldigheten att underrätta Europeiska kommissionen enligt artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt även om det inte i de allmänna bestämmelserna om fastställande av högsta tillåtna taxor stadgas om en ersättning till transportören?

Kan beviljandet av en ersättning grundas på en annan unionsrättsakt (så som Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna), om förordning nr 1370/2007 inte är tillämplig i förevarande fall?

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att den ersättning som i så fall ska beviljas transportören för att den ska vara förenlig med bestämmelserna om statligt stöd?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/20072 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT.L 315, 2007, s. 1).