Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 17. novembra 2020 – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(vec C-612/20)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Happy Education SRL

Odporcovia: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 132 ods. 1 písm. i), článok 133 a článok 134 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že vzdelávacie služby, akými sú služby uvedené vo vnútroštátnom programe „Școala după școală“ [„Škola po škole“], možno zahrnúť pod pojem „služby úzko súvisiace so školským vzdelávaním“, ak sú za takých okolností, o aké ide vo veci samej, poskytované súkromným subjektom na komerčné účely a bez uzavretia partnerstva so vzdelávacím zariadením?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Môže uznanie žalobkyne ako „subjektu s podobnými cieľmi“ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. i) smernice 2006/112 vyplývať z vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa povolenia pre činnosti identifikované kódom CAEN 8559 - „iné formy vzdelávania (inde neklasifikované)“ zo strany Oficiul Național al Registrului Comerțului (vnútroštátny úrad obchodného registra) ako aj s odkazom na charakter verejného záujmu vzdelávacích činností typu „škola po škole“, ktorých cieľom je zabrániť ukončeniu školskej dochádzky alebo predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, zlepšovanie výsledkov vzdelávania, doučovanie, intenzívne vyučovanie, osobný rozvoj a sociálne začlenenie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.