Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 17.11.2020 – Cosilt - Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo v. Ministero dello Sviluppo Economico ja Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(asia C-611/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cosilt - Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo

Vastaajat: Ministero dello Sviluppo Economico ja Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeus esteenä asetuksen (decreto-legge) nro 91/2014, joka on muutettu laiksi nro 116/2014, 26 §:n 2 ja 3 momentin kaltaisen kaltaisten kansallisten oikeussääntöjen soveltamiselle, joilla rajoitetaan tai viivytetään huomattavalla tavalla lailla jo myönnettyjen ja sellaisten erillissopimusten perusteella määriteltyjen kannustimien myöntämistä, jotka auringonvalosta sähköä tuottavat toimijat ovat tehneet Gestore dei servizi energetici s.p.a.:n (alaa hallinnoimaan perustettu julkinen energiapalveluyhtiö) kanssa?

Ovatko tällaiset kansalliset oikeussäännöt unionin yleisten oikeusperiaatteiden, kuten perustellun luottamuksen, oikeusvarmuuden, lojaalin yhteistyön ja tehokkaan vaikutuksen periaatteiden sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 17 artiklan, direktiivin 2009/28/EY1 ja siinä säädettyjen tukijärjestelmien sekä SEUT 216 artiklan 2 kohdan mukaisia, kun kyseisiä kansallisia säännöksiä tarkastellaan Euroopan energiaperuskirjan kannalta?

____________

1 Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL 2009, L 140, s. 16).