Language of document :

Решение на Съда (осми състав) от 27 октомври 2022 г. (преюдициално запитване от Районен съд Несебър — България) — „С. В.“ ООД/Е. Ц. Д.

(Дело C-485/21)1

(Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 2, буква б) — Понятие „потребител“ — Член 2, буква в) — Понятие „продавач или доставчик“ — Физическо лице, собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сградата — Разлика в третирането във връзка с качеството „потребител“, провеждана в законодателството на държава членка между етажните собственици, които са сключили индивидуален договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, и тези, които не са сключили такъв договор)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Районен съд Несебър

Страни в главното производство

Ищец: „С. В.“ ООД

Ответник: Е. Ц. Д.

Диспозитив

Член 1, параграф 1 и член 2, букви б) и в) от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори

трябва да се тълкуват в смисъл, че:

физическото лице, собственик на апартамент в сграда — етажна собственост, трябва да се счита за „потребител“ по смисъла на тази директива, когато сключва договор с управител за целите на управлението и поддръжката на общите части на сградата, при условие че не използва апартамента за цели, които са свързани изключително с търговската или професионалната му дейност. Обстоятелството, че част от услугите, предоставяни от управителя въз основа на договора, са следствие от необходимостта да се спазват специфични предвидени в националното законодателство изисквания във връзка със сигурността и с устройството на територията, не може да изключи този договор от приложното поле на посочената директива,

ако договорът за управление и поддръжка на общите части на сградата — етажна собственост, е сключен между управителя и общото събрание на етажната собственост или сдружението на собствениците в сградата, физическото лице, собственик на апартамент в тази сграда, би могло да се счита за „потребител“ по смисъла на Директива 93/13, при условие че може да се квалифицира като „страна“ по този договор и не използва апартамента изключително за цели, свързани с търговската или професионалната му дейност.

____________

1 ОВ C 412, 11.10.2021 г.