Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – WY

(Lieta C-85/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītājs: WY

Atbildētāja: Steiermärkische Landesregierung

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja saskaņā ar valsts tiesībām ir paredzēta pilsonības zaudēšana ex lege un pēc tam Savienības pilsoņa statusa zaudēšana, tas ir jāiekļauj individuālā gadījuma samērīguma pārbaudē saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Eiropas Savienības Tiesas spriedumā lietā Tjebbes u.c. 1 , un tas var būt šķērslis pilsonības zaudēšanai, ja valstspiederīgais ir atguvis savu agrāko pilsonību ar paziņojumu par pilsonības atgūšanu un ja Savienības pilsoņa statusa zaudēšanas risks būtiski ietekmē viņa ģimenes un profesionālo dzīvi?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.