Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 8. februára 2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(vec C-77/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prejudiciálne otázky

Má sa zásada „obmedzenie účelu“ vymedzená v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES1 (ďalej len „nariadenie“) vykladať v tom zmysle, že je v súlade s uvedenou zásadou, ak prevádzkovateľ súbežne uchováva v inej databáze osobné údaje, ktoré boli inak získané a uchovávané na obmedzený legitímny účel, alebo naopak, pokiaľ ide o paralelnú databázu údajov, už nie je platný obmedzený legitímny účel získania údajov?

Ak sa odpovie na prvú prejudiciálnu otázku v tom zmysle, že súbežné uchovávanie údajov je samo o sebe nezlučiteľné so zásadou „obmedzenia účelu“, je zlučiteľné so zásadou „minimalizácie uchovávania“ stanovenou v článku 5 ods. 1 písm. e) nariadenia, ak prevádzkovateľ súbežne uchováva v inej databáze osobné údaje, ktoré boli inak získané a uchovávané na obmedzený legitímny účel?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.