Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven kasacionen sad (Bulharsko) 19. januára 2021 – „Konservinvest“ OOD/„Bulkons Parvomaj“ OOD

(vec C-35/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varchoven kasacionen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „Konservinvest“ OOD

Žalovaný: „Bulkons Parvomaj“ OOD

Prejudiciálna otázka

Pripúšťa článok 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/20121 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, mimo prípadov prechodnej ochrany upravených v tomto ustanovení, vnútroštátny systém zápisu a ochrany zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré spadajú pod toto nariadenie, a dovoľuje toto ustanovenie členským štátom uplatňovať iné, súbežne účinné predpisy na vnútroštátnej úrovni (podobné súbežnému systému pre ochranné známky), ktoré upravujú spory týkajúce sa porušení práva k takému zemepisnému označeniu medzi miestnymi obchodníkmi, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh poľnohospodárske výrobky a potraviny spadajúce pod nariadenie č. 1151/2012 v rámci členského štátu, v ktorom bolo zemepisné označenie zapísané?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1.