Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven kasatsionen sad (Bolgarija) 19. januarja 2021 – „Konservinvest“ OOD/„Bulkons Parvomay“ OOD

(Zadeva C-35/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven kasatsionen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: „Konservinvest“ OOD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: „Bulkons Parvomay“ OOD

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1151/20121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil razen v primerih prehodne zaščite, ki jih ureja ta določba, dopusten nacionalni sistem za registracijo in zaščito geografskih označb kmetijskih proizvodov in živil, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, in ali ta določba državam članicam dopušča, da za ureditev sporov med lokalnimi trgovci, ki na ozemlju zadevne države članice, v kateri je bila registrirana geografska označba, proizvajajo in tržijo kmetijske proizvode in živila, ki spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1151/2012, ki se nanašajo na kršitve pravice na taki geografski označbi, uporabljajo druge, vzporedno veljavne nacionalne predpise (ki so podobni vzporednemu sistemu za znamke)?

____________

1     Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL 2012, L 343, str. 1).