Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wiesbaden (Německo) dne 20. ledna 2021 – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Věc C-34/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Další účastník řízení: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Předběžné otázky

Musí být čl. 88 odst. 1 nařízení 2016/6791 vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby byl právní předpis konkrétnějším pravidlem k zajištění ochrany práv a svobod ve vztahu ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním ve smyslu čl. 88 odst. 1 uvedeného nařízení, musí splňovat požadavky kladené na taková pravidla podle čl. 88 odst. 2 tohoto nařízení?

Může být vnitrostátní norma v případě, že zjevně nesplňuje požadavky stanovené čl. 88 odst. 2 nařízení 2016/679, navzdory této skutečnosti i nadále použitelná?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).