Language of document :

2021 sausio 20 d. Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Byla C-34/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Suinteresuotoji šalis: Minister des Hessischen Kultusministeriums

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) 2016/6791 88 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, jog tam, kad teisės akto nuostata būtų laikoma konkretesne taisykle, kuria siekiama užtikrinti teisių ir laisvių apsaugą tvarkant darbuotojų asmens duomenis su darbo santykiais susijusiame kontekste, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnio 1 dalį, ši nuostata turi atitikti Reglamento (ES) 2016/679 88 straipsnio 2 dalyje tokioms taisyklėms keliamus reikalavimus?

2.    Ar gali būti toliau taikoma nacionalinės teisės norma, jei ji akivaizdžiai neatitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 88 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų?

____________

1     2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).