Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Obvodní soud pro Prahu 1 (Tšehhi Vabariik) 22. märtsil 2021 – České dráhy, a.s.

(kohtuasi C-222/21)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Obvodní soud pro Prahu 1

Põhikohtuasja pooled

Hageja: České dráhy, a.s

Eelotsuse küsimused

Kas riigisisene regulatsioon nagu on ette nähtud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ), muudetud redaktsioonis (edaspidi „tsiviilkohtumenetluse seadustik“), viiendas osas, vastab reguleeriva asutuse otsuste kohtuliku kontrolli tingimustele, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL1 , millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (edaspidi „direktiiv 2012/34“) artikli 56 lõikes 10?

Kas esimesele küsimusele jaatava vastuse korral on direktiivi 2012/34 artikli 56 lõikega 10 kooskõlas see, et reguleeriva asutuse otsused infrastruktuuri kasutustasude suuruse kohta asendatakse sisuliste otsustega, mille on teinud eri üldkohtud menetlustes, milles osalevad taotlejad ja infrastruktuuriettevõtjad, kuid mitte reguleeriv asutus?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi 2003/96 artikli 55 lõikes 1 ette nähtud nõuded, mis puudutavad üheainsa riigi reguleeriva asutuse loomist raudteesektoris, direktiivi 2012/34 artikli 56 lõigetest 2, 6, 11 ja 12 tulenevad reguleeriva asutuse ülesanded ning direktiivi 2012/34 artikli 57 lõikes 2 ette nähtud reguleerivate asutuste koostöö annab võimaluse asendada reguleeriva asutuse poolt sisulises küsimuses tehtud otsus sellise otsusega, mille teeb üldkohus, kes ei ole seotud reguleeriva asutuse faktiliste tuvastustega?

____________

1 ELT 2012, L 343, lk 32.