Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 6.4.2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale v. Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Asia C-214/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Vastaaja: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Väliintulija: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2014/24/EU1 10 artiklan h alakohta – kun sitä luetaan yhdessä saman direktiivin johdanto-osan 28 perustelukappaleen kanssa – esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan kiireellisten sairaankuljetuspalvelujen hankinta voidaan tehdä ensisijaisesti sopimusteitse ainoastaan vapaaehtoisjärjestöiltä – mikäli ne on rekisteröity vähintään kuusi kuukautta aiemmin kolmannen sektorin kansalliseen rekisteriin, ne kuuluvat yhteenliittymien verkostoon ja ne on akkreditoitu toimialaa koskevien alueellisten säännösten mukaisesti (jos sellaisia on annettu), ja edellyttäen, että tällaisella hankinnalla varmistetaan palvelujen tarjoaminen järjestelmässä, jolla edistetään tehokkaasti yhteiskunnallisen päämäärän toteutumista ja yhteisvastuullisuuden tavoitteiden saavuttamista taloudellisesti tehokkaissa ja tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudattaen – ottamatta mahdollisten sopimuspuolten joukossa huomioon muita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, etenkään sosiaalisia osuuskuntia, voittoa tavoittelemattomina sosiaalisina yrityksinä, mukaan lukien sosiaaliset osuuskunnat, jotka hallinnoivat yleishyödylliseen toimintaan liittyvien hyvitysten jakoa jäsenille vuonna 2017 annetun asetuksen nro 112 3 §:n 2 bis momentin mukaisesti?

____________

1     Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/UE (EUVL 2014, L 94, s. 65).