Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Česká republika) 19. februára 2021 – RegioJet a. s./České dráhy a. s.

(vec C-104/21)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: RegioJet a. s.

Odporkyňa: České dráhy a. s.

Prejudiciálne otázky

Sú informačné nosiče, ktoré obsahujú informácie pre cestujúcich v listinnej podobe a ktoré sa nainštalujú v priestoroch železničných staníc, servisnými zariadeniami v zmysle článku 3 [bodu] 11 smernice 2012/341 ?

Je smernica 2012/34 podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie záväzná pre České dráhy, a. s., ako pre štát v širšom zmysle? Môžu sa jednotlivci dovolávať priameho účinku odchylne prebranej alebo neprebranej smernice voči Českým dráham, a. s.?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32).