Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Taliansko) 18. februára 2021 – KW/Autonome Provinz Bozen

(vec C-102/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: KW

Žalovaná: Autonome Provinz Bozen

Prejudiciálne otázky

1.    Uplynula 31. decembra 2016 platnosť pomoci schválenej rozhodnutím Komisie SA.32113 (2010/N) z 25. júla 2012 vo výške 80 % na výstavbu malých vodných elektrární na výrobu elektrickej energie na vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa poskytuje salašom a horským chatám v alpskej vysokohorskej oblasti, ktoré bez primeraných technických a finančných nákladov nemožno pripojiť k elektrickej sieti?

2.    V prípade kladnej odpovede na túto otázku:

2.1    Má sa článok 20 (EÚ) nariadenia 2015/15891 vykladať v tom zmysle, že v prípade zneužitia pomoci je pred zásahom štátnych orgánov Komisia povinná vydať rozhodnutie o vymáhaní pomoci?

2.2    Je uvedená pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, keďže slúži na podporu rozvoja určitých oblastí hospodárstva, alebo môže narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi?

____________

1 Nariadenie Rady 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).