Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italija) 18. februarja 2021 – SG/Autonome Provinz Bozen

(Zadeva C-103/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SG

Tožena stranka: Autonome Provinz Bozen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.     Ali je pomoč, ki je bila odobrena s Sklepom Komisije SA.32113 (2010/N) z dne 25. julija 2012 v obsegu 80 odstotkov za gradnjo mikro hidroelektrarn za pridobivanje električne energije za lastne potrebe iz obnovljivih virov energije, v korist planinskih koč in zatočišč na območju visokogorja, pri katerih priključitev na električno omrežje brez ustreznega tehničnega in finančnega vložka ni izvedljiva, potekla 31. decembra 2016?

2.     Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

2.1    Ali je potem treba dodatno preizkusiti, ali je treba člen 20 Uredbe (EU) 2015/15891 razlagati tako, da mora Komisija, v primeru uporabe pomoči v nasprotju s pravili, pred ukrepanjem državnih organov izdati odločbo o izterjavi?

2.2    Ali je treba preizkusiti, ali je navedena pomoč v smislu člena 107(3)(c) PDEU združljiva z notranjim trgom, saj je namenjena spodbujanju razvoja določenih gospodarskih območij, oziroma, ali lahko izkrivi konkurenco in škoduje trgovanju med državami članicami?

____________

1 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).