Language of document :

Жалба, подадена на 27 май 2011 г. - ZZ/FRONTEX

(Дело F-61/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. A. Pappas, lawyer)

Ответник: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да се отмени предходно решение за подновяване на трудовия договор на жалбоподателя и отмяна на някои части от докладите за оценка за периода от месец август 2006 г. до месец декември 2009 г.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съдът на публичната служба на Европейския съюз:

да отмени решението от 24 януари 2011 г., което е потвърдено с имейл от 25 януари 2011 г., с решението от 28 март 2011 г. и с писмото от 4 май 2011 г. на изпълнителния директор на FRONTEX,

да отмени преценката за 2009 година, доколкото съдържа противоречиви коментари на оценителя от 30 октомври 2009 г.,

да отмени формуляр А - годишен доклад на FRONTEX за оценка за 2010 г. от 21 юни 2010 г., доколкото съдържа противоречиви коментари на оценителя от 20 юни 2010 г.,

да осъди FRONTEX да заплати съдебните разноски.

____________