Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2011 r. - ZZ i in. przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-58/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. Cortese et F. Spitaleri)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EBI o podwyższeniu składek skarżących do systemu emerytalnego oraz zadośćuczynienie doznanej przez nich krzywdzie

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym informacji o wynagrodzeniu skarżących za miesiąc luty 2010 r., które podwyższają składki skarżących do systemu emerytalnego poprzez podwyższenie z jednej strony podstawy naliczania (wynagrodzenie podlegające potrąceniu) tej składki, a z drugiej strony współczynnika naliczania, wyrażonego w stosunku procentowym tego wynagrodzenia podlegającego potrąceniu;

zasądzenie od Banku na rzecz skarżących symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej przez nich krzywdzie;

obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami postępowania.

____________